• Životopis autora

  R. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre, r. 1976 – 81 slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1981 pôsobí ako

  R. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre, r. 1976 – 81 slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1981 pôsobí ako vedecký pracovník Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty (od r. 1996 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde sučasne prednáša teóriu literatúry a od r. 1991 podľa ním skoncipovaného projektu aj estetiku. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberá otázkami metodológie v literárnej vede, ako aj ontológie, pojmovej interpretácie a zážitkovej recepcie umeleckého textu, čo dokumentujú jeho monografie Pragmatika textu (1991), Pragmatická estetika textu (1995), Estetika inakosti (1998) a Estetika jednakosti (2001). Problematike recepcie a interpretácie umeleckého textu venoval množstvo štúdií a príspevkov, ktoré publikoval vo viacerých monografických prácach, zborníkoch (najmä v ústavnom zborníku O interpretácii umeleckého textu, jeho ročníky 16 – 23, 1995 – 2001 aj zostavil) a časopisecky (Estetika, Slov. literatúra), odbornými článkami a recenziami prispieva do periodík Literárny týždenník, Pedagóg, Romboid a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Tezaurus estetických výrazových kvalít (2011, 2. dopl.vydanie, kolektívna monografia, 1. vyd. 2008)

  Literárna veda

  • Pragmatika textu (1991)
  • Pragmatická estetika textu (1995)
  • Estetika inakosti (1998)
  • Estetika jednakosti (1998, 1.vydanie, 2001)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ľubomír Plesník – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 159. MRÁZ, Peter: Na domácom
  ŠAH: Ľubomír Plesník – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 159.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

  -di_ – PLESNÍK, Ľubomír: Päťdesiatka publikácií o stave našej civilizácie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko