• Prekladá do jazykov

  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  R. 1952 – 56 študoval slavistiku (bohemistiku, polonistiku, srbochorvatistiku) na univerzite v Lipsku. Po štúdiách pôsobil najprv ako prekladateľ a

  R. 1952 – 56 študoval slavistiku (bohemistiku, polonistiku, srbochorvatistiku) na univerzite v Lipsku. Po štúdiách pôsobil najprv ako prekladateľ a tlmočník, r. 1959 – 91 vedecký pracovník Slavistického ústavu a Centrálneho literárnohistorického inštitútu Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky v Berlíne, po jeho rozpustení r. 1992 – 95 koordinátor Výskumného strediska dejín a kultúry východostrednej Európy v Berlíne a neskôr v Lipsku, kde je súčasne externým prof. na univerzite. Od začiatku 60. rokov sa venuje slovakistickému bádaniu, ktorého výsledkom popri početných vedeckých štúdiách v odborných periodikách a zborníkoch je jeho monografia o dejinách slov. literatúry hlavne 19. a 20. stor. Slowakische Literatur (1979) a kniha Vzťahy a súvislosti slovenskej literatúry 20. storočia (1986); je autorom a spoluautorom ďalšich kníh a slovníkových prác: Literaturen europäischer sozialistischer Länder (s H. Olschowským, 1975), Literatur im Wandel (1986), BI-Lexikon Literaturen Ost- und Südosteuropas (1990), Im Dissens zur Macht (1995) a i. Vydal rozsiahlu bibliografiu slov. literatúry v nemeckých prekladoch Slowakische Literatur in deutschen Übersetzungen (1999), autor štúdie Die slowakische Katolische Moderne im interliterarischen Kontext (2005). Venuje sa aj prekladaniu slov. prózy do nemčiny, pripravil a vydal antológie modernej slov. prózy Feuerzeichen (1969), Der steinerne Brunnen (1979) a Der durchbrochene Kreis (1983), výbery z noviel J. Jesenského, J. Kota a J. Lenča, české humoresky Ein Prager Sherlock Holmes (1984) a i., do nemčiny preložil Šmatlákove Dejiny slovenskej literatúry... (2003) - je ich spoluautor.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Literaturen europäischer sozialistischer Länder (1975, s H. Olschowským)
  • Slowakische Literatur (1979)
  • Literatur im Wandel (1986)
  • Vzťahy a súvislosti slovenskej literatúry 20. storočia (1986)
  • BI-Lexikon Literaturen Ost- und Südosteuropas (1990)
  • Im Dissens zur Macht (1995)
  • Slowakische Literatur in deutschen Übersetzungen (1999)
  • Dejiny slovenskej literatúry (2003, upravené vydanie v nemčine, spoločné dielo: S. Šmatlák, V. Petrík, L. Richter)
  • Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum (2003, 1.vydanie, spoločné dielo: S. Šmatlák, V. Petrík, L. Richter)
  • Die slowakische Katolische Moderne im interliterarischen Kontext (2005)

  Editorská činnosť

  • Feuerzeichen (1969, antológia slov. prózy)
  • Der steinerne Brunnen (1979, antológia)
  • Der durchbrochene Kreis (1983, antológia)
  • Ein Prager Sherlock Holmes (1984)

  Prekladateľská činnosť

  • Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry... (2003, do nemčiny)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOCH, Andrej: Príručka slovenskej literatúry po nemecky. Stanislav Šmatlák, Vladimír Petrík, Ludwig Richter: Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer
  KOCH, Andrej: Príručka slovenskej literatúry po nemecky. Stanislav Šmatlák, Vladimír Petrík, Ludwig Richter: Geschichte der slowakischen Literatur und ihrer Rezeption im deutschen Sprachraum. (Recenzia). In: RAK, roč. IX., 2004, č. 3, s. 46.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013