Milan Pišút

Narodenie 16. 2. 1908 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 8. 5. 1984 Bratislava • Pseudonym

  Hájezor; Milan
 • Životopis autora

  R. 1918 – 26 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1926 – 30 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil

  R. 1918 – 26 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1926 – 30 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako kancelársky pracovník Učenej spoločnosti Šafárikovej, r. 1932 – 35 prof. gymnázia v Bratislave, 1935 – 37 v Prahe a 1937 – 44 znova v Bratislave, kde bol súčasne súkromným doc. dejín českej a slov. literatúry na Filozofickej fakulte, 1944 – 45 referent pre vysoké školy na Povereníctve školstva SNR v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1945 – 77 prof. na Katedre slov. literatúry Filozofickej fakulty SU, resp. UK v Bratislave. Znalec slov. literárnych dejín, hlavne štúrovského romantizmu. Literarne aktivny už v čase gymnaziálnych a potom vysokoškolských štúdií, písal poeziu, no čoskoro sa preorientoval na literárnu kritiku a históriu. Od začiatku 30. rokov v odbornej tlači uverejňoval recenzie, ale aj state o literárno-estetických problémoch, o funkcii spisovnej slovenčiny, o čs. kultúrnej vzájomnosti, o štrukturalizme a formalizme a i. Autor štúdie Slovenská lyrika po Kraskovi (1931), monografie Počiatky básnickej školy Štúrovej (1938), prác Romantický čin v literatúre (1942). Osobitnú pozornosť upriamil na život a dielo Janka Kráľa v knihe Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta (1948), vo vydaní Kráľovho Súborného diela (1952, 1959) a v monografii Janko Kráľ (1957). Sučasne venoval pozornosť  aj ďalším reprezentantom slov. literárneho romantizmu (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, S. B. Hroboň, A. Sládkovič, S. Chalupka, J. Botto, J. Kalinčiak, K. Kuzmány a i.) v knihe Romantizmus v slovenskej literatúre (1974). Venoval pozornosť aj českým tvorcom a predstaviteľom ďalšich európskych literatúr v knihách Literárne štúdie a portréty (1955), Roky a diela (1961), Hodnoty a čas (1978). Autor Dejín slovenskej literatúry (1960 a 1984) a spolutvorca 2. zv. akademických Dejín slovenskej literatúry (1960) i Dejín svetovej literatúry 1 – 2 (1963), editor diel slov. a českých spisovateľov. Ako vysokoškolský pedagóg bol spolutvorcom učebníc literatúry a skrípt pre stredné a vysoké školy a vychoval celé generácie literárnych vedcov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Slovenská lyrika po Kraskovi (1931)
  • Počiatky básnickej školy Štúrovej (1938)
  • Romantický čin v literatúre (1942)
  • Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta (1948)
  • Súborné dielo Janka Kráľa (1952, 1959)
  • Literárne štúdie a portréty (1955)
  • Janko Kráľ (1957)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1960, 1984)
  • Dejiny slovenskej literatúry. 2. zv. (1960)
  • Roky a diela (1961)
  • Dejiny svetovej literatúry 1 – 2 (1963, spoluautor)
  • Romantizmus v slovenskej literatúre (1974)
  • Hodnoty a čas (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan: Komplex moci. Publicistické články Milana Pišúta z rokov 1945 – 1947 (I. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2, s. 367 – 389.
  TEPLAN, Dušan: Komplex moci. Publicistické články Milana Pišúta z rokov 1945 – 1947 (I. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 367 – 389.

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 84.

  TKÁČIKOVÁ, Eva: Étos ušľachtilosti ako princíp vedeckej tvorby. Marián Lapitka: Literárny historik Milan Pišút. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 71 – 73.

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013