• Životopis autora

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Gelnici, 1952 – 57 na Filozofickej fakulte UK, 1964 – 67 absolvoval vedeckú ašpirantúru v

  R. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Gelnici, 1952 – 57 na Filozofickej fakulte UK, 1964 – 67 absolvoval vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobil r. 1957 – 59 ako odborný pracovník bibliografického odboru Matice slov., 1959 – 67 najskor vedúci oddelenia teórie bibliografie, potom vedúci bibliografického oddelenia, 1967 – 72 riaditeľ, 1971 – 73 odborný pracovník Bibliografického ústavu Matice slov. v Martine. V dôsledku normalizačných praktík odišiel r. 1973 z Matice slov. na Pedagogicku fakultu do Nitry, kde bol do 1987 vedeckým pracovníkom Ústavu literárnej komunikácie, 1987 – 90 vedúcim Katedry slov. literatúry a literárnej výchovy, 1990 – 93 dekanom Pedagogickej fakulty, 1993 – 99 rektorom novozriadenej Vysokej školy pedagogickej v Nitre, dnes Univerzity Konštantína Filozofa. Autor dvoch zv. vydanej korešpondencie: Listy Viliama Paulinyho-Tótha Maríne Hodžovej (1961) a Listy Maríny M. Hodžovej Viliamovi Paulinymu-Tóthovi (1965). Intenzívne sa zaoberal problematikou výskumu populárnej literatúry na Slovensku od r. 1848 až do prevratu r. 1918. Výsledkom je monografia Čítanie starých otcov (1970), diela Kontexty populárnej literatury (1981), Čitateľ a literárny proces (1987), Literatúra a folklór (1991), Dostredivé priestory literatúry (1995). Autor bibliografickej práce  Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 – 1953 (1963), monografie Príjemca bibliografie (1977), spoluautorom  Pojmoslovia literárnej komunikácie (1976), Pojmoslovia literárnomúzejnej komunikácie (1979). Vydal súbor štúdií Kultúrnosť vzdelávania (1999), monografiu Osobné a verejné v literárnom diele Rudolfa Schustera (2004), príspevky z teórie a dejín slov. bibliografie Bibliografia v procese (2006). Zúčastnil sa na tvorbe vyše 50 monografií, zborníkov, bibliografií a i. knižných vydaní. Pripravil výber z poézie Vajanského Čo ľud môj cíti (1971), Vlastný životopis Gašpara Fejerpatakyho-Belopotockého (1975) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Kultúrnosť vzdelávania (1999)

  Literárna veda

  • Listy Viliama Paulinyho-Tótha Maríne Hodžovej (1961)
  • Vydavateľské dielo Matice slovenskej 1863 – 1953 (1963)
  • Listy Maríny M. Hodžovej Viliamovi Paulinymu-Tóthovi (1965)
  • Čítanie starých otcov (1970)
  • Pojmoslovia literárnej komunikácie (1976)
  • Príjemca bibliografie (1977)
  • Pojmoslovia literárnomúzejnej komunikácie (1979)
  • Kontexty populárnej literatury (1981)
  • Čitateľ a literárny proces (1987)
  • Literatúra a folklór (1991)
  • Dostredivé priestory literatúry (1995)
  • Osobné a verejné v literárnom diele Rudolfa Schustera (2004, 1.vydanie)
  • Bibliografia v procese (2006)

  Editorská činnosť

  • Čo ľud môj cíti (1971, výber z poézie Vajanského)
  • Vlastný životopis Gašpara Fejerpatakyho-Belopotockého (1975)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 296 – 300, 305, 309.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

  ŠAH: Peter Liba – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 156 – 157.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIII.

  ČÚZY, Ladislav: Precízne štúdie. Peter Liba: Otvorené návraty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 122 – 123.

  ŠAH: Peter Liba. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 157.

  VALENTOVÁ, Mária: Liba, Peter: Otvorené návraty. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 6, s. 525 – 530.

  MESÁROSZOVÁ, Tatiana – LIBA, Peter: Treba urobiť radikálny rez (Rozhovor s rektorom Univerzity Konštantína Filozofva v Nitre Petrom Libom). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 12.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013