Štefan Krčméry

Narodenie 26. 12. 1892 Mošovce
Úmrtie 17. 2. 1955 Pezinok • Pseudonym

  Ján Jesom, Ujo Štefan
 • Životopis autora

  Štefan KRČMÉRY , manželka → Hela Krčméryová, syn → Ivan Krčméry, dcéra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1903 – 07

  Štefan KRČMÉRY, manželka → Hela Krčméryová, syn → Ivan Krčméry, dcéra → Jela Krčméry-Vrteľová. R. 1903 – 07 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1907 – 11 na ev. lýceu, 1911 – 15 na ev. teologickej akadémii v Bratislave. R. 1915 – 16 bol kaplánom v Krajnom, 1917 – 18 v Bratislave, 1918 redaktor Národných novín, 1919 – 32 tajomník  Matice slov. v Martine, od 1932 sa liečil na Orave, 1933 v Ženeve, 1933 – 34 žil a sčasti pracoval v Slovanskom seminári v Prahe, potom sa presťahoval do Bratislavy, 1936 žil v Nitre, 1943 – 47 v Martine, 1947 – 49 v Bratislave a od 1949 na liečení v Pezinku. Osobnosť slov. literatúry a kultúry, básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ, publicista, redaktor a organizátor. Autor poézie Keď sa sloboda rodila (1920), zbierok Herbarium (1929),  Piesne a balady (1930), Pozdrav odmlčaného básnika (1944), prózy Ty a Ja (1972 - vyšla posmrtne),  Osvobodenie (1932), cyklu Zimná legenda (1957). Významné je jeho literárnohistorické dielo, predstavujúce syntézu slov. literárnych dejín. Svoje výskumy sústredil do kníh Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti (1920), Moyses a Kuzmány (1927), Ľudia a knihy (1928), Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry (1943), posmrtne vyšli Dejiny literatúry slovenskej (1976). Súhrnne vyšiel Výber z diela 1 – 6 (1953 – 73). Okrem toho publikoval množstvo štúdií a príspevkov o literatúre, umení a kultúre v slov. periodikách, mimoriadne zásluhy si získal ako redaktor Slov. pohľadov (1922 – 32), okolo ktorých sústredil takmer všetkých starších i začínajúcich autorov. Ako tajomník Matice slov. sa pričinil o organizovanie jej vedeckých a umeleckých odborov, v rámci Ústredia slov. ochotníckych divadiel i matičných miestnych odborov aktivizoval divadelnú a osvetovú činnosť na celom Slovensku. Venoval sa prekladaniu poézie z maďarčiny, nemčiny, francúzštiny, zo slovanských literatúr, ako aj poézie iných národov, sústredenej v knihe Z cudzích sadov (1944). Vo vlastnom preklade vydal výber zo slov. poézie v maďarčine Anthologia szlovák költőkből (1925).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Osvobodenie (1932)
  • Zimná legenda (1957)
  • Ty a Ja (1972, vyšla posmrtne)

  Poézia

  • Keď sa sloboda rodila (1920)
  • Anthologia szlovák költőkből (1925, výber zo slovenskej poézie)
  • Herbarium (1929)
  • Piesne a balady (1930)
  • Pozdrav odmlčaného básnika (1944)
  • Z cudzích sadov (1944, antológia, preklady jeho poézie)

  Literárna veda

  • Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti (1920)
  • Moyses a Kuzmány (1927)
  • Ľudia a knihy (1928)
  • Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry (1943)
  • Výber z diela 1 – 6 (1953, 1953 – 73)
  • Dejiny literatúry slovenskej (1976, vyšli posmrtne)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 309.

  GALLIK, Ján: Predvoj slovenskej a českej katolíckej moderny. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 105.

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 80.

  HUČKOVÁ, Dana: Odkaz, apel a posolstvo ako žánrové formy príležitostnej lyriky (v poézii Vladimíra Roya, Martina Rázusa a Štefana Krčméryho). Štúdia. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 462 – 476.

  TATÁR, Jozef: K básnickému konceptu a variantom pohlavnej lásky vo Vajanského veršovanom románe Dušinský (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 447 – 161.

  LIC: Anton Baláž: Povedz slovo čisté. (27. 7. 2017)
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/436412-anton-balaz-povedz-slovo-ciste/

  BÁTOROVÁ, Mária: Anton Baláž: Povedz slovo čisté. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 110 – 113.

  BALÁŽ, Anton: Krčméryovské Slovenské pohľady (1922 – 1932). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 6 – 24.

  BALÁŽ, Anton: Povieš slovo čisté. Duše dve v tele jednom. (Z pripravovaného románu o Štefanovi Krčmérym). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 24 – 43.

  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 185 – 193.

  POSPÍŠIL, Ivo: Neznámy Štefan Krčméry a česko-slovenské vzťahy (písané v českom jazyku). (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 145 – 147.

  VANOVIČ, Július: Turčiansky sv. Martin – Štefan Krčméry – Provence. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 49 – 55.

  BRTÁŇ, Rudo: "Ilegálne", paralelné Slovenské pohľady Štefana Krčméryho. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 116 – 118.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013