• Stručne o autorovi

  Tibor ŽILKA sa narodil 29. januára 1939 v Plášťovciach. Gymnázium navštevoval v Šahách, kde r. 1957 maturoval, 1957 – 61 študoval
  Tibor ŽILKA sa narodil 29. januára 1939 v Plášťovciach. Gymnázium navštevoval v Šahách, kde r. 1957 maturoval, 1957 – 61 študoval slovenčinu a maďarčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1961 začal pôsobiť ako asistent na Pedagogickom inštitúte, od 1976 na Katedre slov. jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte v Nitre. Od r. 1994 je univiverzitným profesorom v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, od r. 1993 zároveň aj hosťujúcim prof. slovakistiky na Katolíckej univerzite Petra Pázmáňa v Maďarsku. Prednášal na viacerých zahraničných univerzitách, systematicky publikuje v zahraničí. Prvé knižky o štylistike a poetike vydal v maďarčine: A stílus hírértéke (1973), Stilisztika és statisztika (1974), Poétikai szótár (1977). V slovenčine mu vyšli tieto knižky: Poetický slovník (1984, 2., prepracované a rozšírené vydanie 1987), Téma a štýl v postmoderne (Postmodernistické aspekty prozaických textov, 1991), Text a posttext (Cestami poetiky a estetiky k postmoderne, 1995), Postmoderná semiotika textu (2000). Súbor svojich štúdií vydal aj v nemčine pod názvom Modernismus und Postmodernismus (1994). Je spoluautorom vedeckých zborníkov Literárny text v postmoderne (Dráma a próza, 1995), Textové podoby postmoderny (Vizuálna poézia, próza, dráma, 1996), Od moderny k postmoderne (1997), Tracing Literary Postmodernism (1998), Intertextualita v postmodernom umení (1999). Ako editor sa v zahraničí pričinil o vydanie zborníka Kresťanská literatúra a masmédiá (1994). Problematikou postmoderny sa zaoberal aj v ostatnej monografii (Post) moderná literatúra a film (2006). Autor a spoluautor viacerých učebníc slovenčiny a literatúry (Modernizmus a postmodernizmus vo svetovej literatúre, 1994; Teória literatúry..., 1997 a i.), napísal rozsiahlu príručku Vademecum poetiky (2006).

  (In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Bratislava: Slovenská národná knižnica-Literárne informačné centrum, 2008, s. 554 – 555)
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si (Tibor Žilka – 80). I n: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 152. Autor neuved.: TIBOR ŽILKA (nar. 1939,
  ŠAH: Pripomíname si (Tibor Žilka – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 152.

  Autor neuved.: TIBOR ŽILKA (nar. 1939, Plášťovc) je literárny vedec, v súčasnosti v hodnosti profesora... In: Romboid, roč. LIII, 8. 12. 2018, č. 8, s. 15.

  ŠPAČEK, Jozef: Tibor Žilka / Dobrodružstvo teórie tvorby. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 109.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX.

  KUŠNÍR, Jaroslav: Nové podnety pre literárnu vedu. (Tibor Žilka: Postmoderná semiotika textu).In: Knižná revue, roč. XI, 10. 1. 2001, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Pôsobil som 17 rokov na Katolíckej univerzite Petra Pázmánya v Budapešti. V roku 1992 sa na Filozofickej fakulte začala výučba slovakistiky a ja som sa
  Pôsobil som 17 rokov na Katolíckej univerzite Petra Pázmánya v Budapešti. V roku 1992 sa na Filozofickej fakulte začala výučba slovakistiky a ja som sa podieľal na jej rozvíjaní a postupnom skvalitnení. A hoci hlavnú úlohu na vzniku a budovaní slavistiky a slovakistiky má doc. István Käfer, aj ja som sa snažil priložiť ruku k dielu, kde sa len dalo. V posledných rokoch môjho pôsobenia v Maďarsku som sa stal vedúcim Ústavu slavistiky a strednej Európy ako aj vedúcim Katedry slovakistiky na tejto univerzite. Prirodzene, popri mojej pedagogickej a vedeckej činnosti som mal možnosť znovu preniknúť do maďarského literárnovedného života, ale vo vedeckej činnosti som rozvíjal svoje vzťahy hlavne v Českej republike a v Poľsku. Prirodzene, prednášal som na viacerých univerzitách a vedeckých inštitúciach v zahraničí, napríklad v Paríži, Madride, Berlíne, Talline, Berne, Varšave, Viedni, Novom sade, Budapešti, Lyone, Ochride, Lipecku, Grazi, Bautzene, Katowiciach, Wroclawi, Poznańi, Debrecíne, Segedíne, Prahe, Brne, Olomouci, Opave či Ostrave. Som členom Exekutívneho komitétu medzinárodnej organizácie IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies-Association Internationale de Sémiotique) a bol som v rokoch 2008-2013 predsedom Komisie pre slovanskú poetiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov.
  (Mladá veda, 20142014)
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Pavla Straussa za roky 2015 – 2016 v kategórii literatúra Prémia Ceny Klubu nezávislých spisovateľov 2015 za literárnovedné dielo
  Cena Pavla Straussa za roky 2015 – 2016 v kategórii literatúra

  Prémia Ceny Klubu nezávislých spisovateľov 2015 za literárnovedné dielo Dobrodružstvo teórie tvorby
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013