• Životopis autora

  R. 1948 – 50 študoval na obchodnej škole v Čadci, r. 1950 – 52 na Pedagogickom gymnáziu v Žiline, r. 1952 – 57 filozofiu a historiografiu na

  R. 1948 – 50 študoval na obchodnej škole v Čadci, r. 1950 – 52 na Pedagogickom gymnáziu v Žiline, r. 1952 – 57 filozofiu a historiografiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po štúdiách pôsobil r. 1957 – 59 ako asistent marxistickej filozofie na Slov. vysokej škole technickej, r. 1960 – 62 redaktor vo vydavateľstve Slov. spisovateľ, r. 1962 – 65 ašpirant, r. 1965 – 90 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry, resp. Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave, kde od r. 1990 žije na dôchodku. Vo vedeckej práci sa venoval otázkam slov. literárnej kritiky a estetiky, ako aj teoretickým problémom súčasnej literatúry a estetiky. Témou jeho nepublikovanej kandidátskej dizertačnej práce boli estetické a literárnokritické názory Š. Krčméryho (1967). Výber z článkov a štúdií vyšiel knižne pod názvom Výzvy a postoje (1977), s V. Petríkom pripravil 4 zv. Slovenskej literárnej kritiky (1984). Autor práce V sporoch a rozporoch (1982). Početné teoretické príspevky publikoval vo viacerých zborníkoch a v literárnych periodikách (Slov. pohľady, Kultúrny život, Romboid, Nové slovo a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Výzvy a postoje (1977)
  • V sporoch a rozporoch (1982)

  Editorská činnosť

  • Slovenská literárna kritika 1 – 4 (1984, zostavili: V. Peťko, V. Petrík)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Valér Peťko – 85. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 157. ŠAH: Valér Peťko – 75.
  ŠAH: Pripomíname si. Valér Peťko – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 157.

  ŠAH: Valér Peťko – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 159.

  ČERVENÁK, Andrej: Valér Peťko: Výzvy a postoje. (Recenzie). In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 78  – 79.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013