Foto © Anton Šmotlák - 1968
Foto © Anton Šmotlák - 1968
 • Pseudonym

  E. Letričková; Neznáma čitateľka
 • Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Anglický jazyk
  Bulharský jazyk
  Český jazyk
  Francúzsky jazyk
  Nemecký jazyk
 • Životopis autora

  Strýko → Janko Jesenský, brat → Fedor Jesenský. R. 1918 – 22 študovala na gymnáziu v Martine, 1925 – 35 hru na klavíri na Hudobnej a

  Strýko → Janko Jesenský, brat → Fedor Jesenský. R. 1918 – 22 študovala na gymnáziu v Martine, 1925 – 35 hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. R. 1935 – 39 súkromná učiteľka hry na klavíri, 1939 – 49 pôsobila ako redaktorka časopisu Živena a edície Knihy Živeny, 1949 – 52 pracovníčka Matice slov. v Martine, súčasne 1949 – 50 vedúca rusistického prekladateľského seminára na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, kde 1952 – 56 pôsobila ako redaktorka vo vydavateľstve Tatran, od r. 1956 pracovala v slobodnom povolaní, striedavo žila v Martine a v Bratislave. V 60. rokoch sa zapojila do obrodného procesu aj po okupácii ČSR sa zasadzovala za demokratizáciu pomerov, začo bola počas normalizácie perzekvovaná. Od mladosti sa systematicky venovala umeleckemu prekladu, jedna z najplodnejších slov. prekladateliek 20. stor. a spolutvorkyňa modernej slov. prekladateľskej školy. Od r. 1932 prekladala do slovenčiny prevažne diela klasikov ruskej a sovietskej literatury (I. E. Babeľ, A. P. Čechov, F. M. Dostojevskij, N. V. Gogoľ, I. A. Gončarov, M. Gorkij, M. J. Lermontov, N. S. Leskov, A. S. Puškin, M. Šolochov, L. N. Tolstoj, I. S. Turgenev), príležitostne autorov anglickej, bulharskej, českej, francúzskej a nemeckej literatúry (W. Shakespeare, G. Flaubert, A. Dumas st., F. Schiller, F. Dürrenmatt a i.). Problematikou prekladateľstva sa zaoberala teoreticky vo viacerých štúdiách a v práci Zvýšiť majstrovstvo prekladu umeleckej literatúry (1956). Pokúsila sa aj o vlastnú literárnu, kritickú a publicistickú tvorbu, autorka reportážnych kníh Bola som v Sovietskom zväze (1949) a Cesta do Moskvy (1952), literárnovedných štúdií o klasikoch slov. a ruskej literatúry,  spomienok na J. Jesenského a autobiografických čŕt, ktoré zhrnula do knižného výberu Vyznania a šarvátky (1963).  

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Zvýšiť majstrovstvo prekladu umeleckej literatúry (1956)
  • Vyznania a šarvátky (1963)

  Publicistika

  • Bola som v Sovietskom zväze (1949)
  • Cesta do Moskvy (1952)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba , roč. XXVIII.
  HRONCOVÁ, Ľubica – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Vynáranie stratených slovenských poetiek prvej polovice 20. storočia (Rozhovor). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 3, s. 43 – 51.

  PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Variácie na tému potopené duše (Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Výber zostavila, úvodnú štúdiu, medailóny poetiek, edičné poznámky a vysvetlivky napísala Andrea Bokníková). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 54.

  DVOŘÁKOVÁ, Elena – MALITI-FRAŇOVÁ, Eva: Výzva z minulosti (Storočnicu Zory Jesenskej si pripomíname v rozhovore s literárnou vedkyňou Evou Maliti-Fraňovou). In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 9.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Inšpiratívne prinavrátenie. Eva Maliti-Fraňová: Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 8. 2007, č. 18, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam – štátne vyznamenanie prezidenta SR Andreja Kisku (9. 1. 2017)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013