• Rodné meno

  Antalová
 • Životopis autora

  R. 1969 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti, 1969 – 74 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte

  R. 1969 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Hnúšti, 1969 – 74 študovala nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1974 pôsobila ako učiteľka na gymnáziu v Starej Ľubovni, 1975 – 77 učila na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1977 – 81 bola pracovníčkou Okr. domu pionierov a mládeže v Prešove, kde od r. 1981 pôsobí ako doc. a prof. na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. V literárnoteoretickej a kritickej aktivite sa venuje problematike modernej prózy pre deti a mládež, ktorej venovala okrem štúdií a príspevkov v zborníkoch a časopisoch monografie Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež (1995) a Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 (2010), publikácie Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), V plynutí času. Bilančné reflexie nad literatúrou pre deti a mládež 1996 – 2002 (2003). S O. Sliackym vydala prácu Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), koncipovanú ako vysokoškolský učebný text a doplnenú staťou Bádateľská reflexia literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 2002. Do vysokoškolskej učebnice Rukoväť literatúry (1998) spracovala kapitolu Literatúra pre deti a mládež, pre metodické centrum v Prešove pripravila publikáciu Autor, text, generácia, región (2001), do Dejín slovenskej literatúry III (2004, 2., prepr. vyd. 2006) kapitolu Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež. S B. Šimonovou zostavila textovú príručku Slovenská literatúra pre deti a mládež (1991).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Zuzana Stanislavová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 159 – 160. SZENTÉSIOVÁ, Lenka:
  ŠAH: Zuzana Stanislavová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 159 – 160.

  SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Zuzana Stanislavová a kol.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 3.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

  BOGNÁROVÁ, Iveta: Stanislavová, Zuzana: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 67 – 69.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013