Základy slovenskej verzológie


 • Obsah

  Úvod      I. VERZOLÓGIA – DISCIPLÍNA POETIKY    II. ZÁKLADNÉ POJMY      1. Podstata verša      2....

 • Úvod

  V slovenskej literárnej teórii nemáme verzologickú prácu, ktorá by sa systematicky zaoberala problematikou základných príznakov verša ako jazykovej veličiny zmyslovo- materiálnej...

 • I. VERZOLÓGIA - DISCIPLÍNA POETIKY

  Verzológia 1 / (lat. versus, od vertere = vrátiť, obrátiť; gr. logos = slovo, jazyk; -lógia = druhá časť zložených slov s významom náuka, veda, vedný odbor) – náuka o...

 • II. ZÁKLADNÉ POJMY

 • 1. Podstata verša

  Verš (lat. versus = obrat, riadok, od vertere = vrátiť, obrátiť; obrat na konci riadku k novému riadku) sa považuje za jeden zo základných spôsobov (za jednu zo základných foriem)...

 • 2. Verš a próza

  Verš ako rytmicky organizovaná (viazaná) básnická reč je protiváhou umeleckej prózy ako rytmicky neorganizovaného (neviazaného) básnického jazyka. 7/   Verš je založený na...

 • 3. Prozodické základy slovenského verša

  a/ Prozodická stavba jazyka a verš Rytmus verša je slovesným rytmom, 17/ ktorý sa zakladá na organizácii , na pravidelnom opakovaní fónických elementov (suprasegmentov, t. j....

 • 4. Zvukovo-materiálne elementy verša

  Fonické elementy (hláskové, zvukové), ktoré svojou pravidelnosťou vytvárajú rytmus verša, v každom jazyku majú špecifické a charakteristické znaky a vlastnosti. Preto...

 • 5. Rytmus a metrum

  Rytmus (gr. rhythmos = tok, prúd) – všeobecne sa za rytmus považuje pravidelné, periodické striedanie, opakovanie rovnakých alebo podobných elementov (javov, členov) nejakého radu...

 • 6. Rytmus a sémantika verša

  Už v predchádzajúcich kapitolách sme konštatovali, že rytmus verša ako dominantnú zložku zložitej zvukovej výstavby verša treba skúmať z významového hľadiska, pretože...

 • 7. Hierarchia prvkov vo verši, konštanty a tendencie verša

  Na rytme verša sa zúčastňujú fonické elementy (zvukové prostriedky) jazyka, ktoré označujeme ako prozodické činitele alebo prozodické vlastnosti jazyka. Prozodické vlastnosti jazyka...

 • 8. Vertikálny a horizontálny rozbor verša

  V slovenskej verzológii, ktorá neraz nadväzuje na podnety českej a ruskej verzológie pri rytmickom výskume verša, sa zaužívala štatistická metóda (na ňu najkomplexnejšie...

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013