Denisa Fulmeková photo 2
Spisovateľ

Denisa Fulmeková

1967
Albert Marenčin photo 1
Spisovateľ

Albert Marenčin

1922
—  2019
Pavol Stanislav photo 1
Spisovateľ

Pavol Stanislav

1943
Jana Juráňová photo 2
Spisovateľ

Jana Juráňová

1957
František Štraus photo 1
Spisovateľ

František Štraus

1933
—  2008
Milan Hamada photo 2
Spisovateľ

Milan Hamada

1933
Václav Pankovčín photo 1
Spisovateľ

Václav Pankovčín

1968
—  1999
Milka Zimková photo 2
Spisovateľ

Milka Zimková

1951
Natália Murat-Oravcová photo 1
Spisovateľ

Natália Murat-Oravcová

1961
Peter Gregor photo 1
Spisovateľ

Peter Gregor

1944
—  2014

Stránky