Alfonz Bednár photo 1

Alfonz Bednár

13. 10. 1914
Rožňová Neporadza
—  9. 11. 1989
Bratislava
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Napísali o autorovi

Už v prvotine Sklený vrch sa ohláša myšlienka o nejednoduchosti, nepriehľadnosti ľudského indivídua, od začiatku pre neho človek je zmiešanina a divná bytosť. Táto charakteristika neplatí len o výnimočných centrálnych aj okrajových postavách Bednárovho diela, ale o autorovej koncepcii človeka vôbec. Sujetová a kompozičná výstavba Bednárových noviel znamená v našej próze výrazné nóvum. Touto zložkou takmer každé jeho dielo prekvapí: Sklený vrch denníkovosťou, Hodiny a minúty štruktúrou epických pásiem, Hromový zub epickou mohutnosťou.

Albín Bagin

Alfonz Bednár je typ prozaika, ktorý sa označuje ako rodený epik. Jeho epika však nie je žánrovo ani štýlovo jednotvárna: denníková podoba Skleného vrchu, cyklus rozsiahlych noviel so sujetovou i významovou osciláciou na línii minulosť-prítomnosť, cyklus noviel zo súčasného života Za hrsť drobných a zároveň s tým všetkým Hromový zub ako celistvý obraz slovenskej dediny za posledné polstoročie. V ňom sa do jednotného veľkého epického štýlu integrujú nielen tendencie autorovho vlastného umeleckého vývinu, ale aj niekoľko tendencií autorovho vlastného umeleckého vývinu a slovenskej epickej prózy vôbec, od jej klasickej realistickej podoby cez tendencie naturalistickej prózy švantnerovského typu až po postupy súčasnej modernej prózy.

Július Noge

Vedno s hľadačstvom a novátorstvom Bednár v každom svojom diele preukázal vysoké umelecké, mysliteľské a spoločenské hodnoty svojej tvorby a zaradil sa nielen medzi popredných predstaviteľov slovenskej prózy, ale je v mnohom pozoruhodný aj z hľadiska vývinových tendencií súčasnej svetovej literatúry.

Pavol Plutko

Sklený vrch predstavuje začiatok odmäku v slovenskej literatúre a začiatok reakcie na zjednodušené, schematické, krikľavo demagogické opusy hrdinstva komunistov.

Robert B. Pynsent

V slovenskej a českej literatúre zriedka nájdeme také sebaisté narábanie s materiálom imaginácie a takú lyricko-epickú šírku. Práve autorova schopnosť zjednotiť rôzne tvorivé postupy tvoria rámec jeho videnia sveta v celej jeho filozofickej zložitosti.

Alfred Thomas