Andrej Hablák photo 1

Andrej Hablák

2. 6. 1977
Dolný Kubín
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

KEKELIAKOVÁ ZUMRÍKOVÁ, Monika: Ukrytý v pretvárke ako améba. (Andrej Hablák: Bahnokrvný). Recenzia. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 173 – 175.

MACSOVSZKY, Peter: Zápas o tuhnutie magmy (Andrej Hablák: Bahnokrvný). Recenzia. In: Vlna (Nulté roky), roč. XXII, 2020, č. 83, s. 124 – 126.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVIII.

DIANIŠKOVÁ, Veronika: Rozvetvený svet (Andrej Hablák: Leknín). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 5.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

RÉDEY, Z.: Entropický obraz súčasného sveta a solipsizmus básnického subjektu. In: Rédey, Z.: Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Nitra 2005, s. 81 – 88.

RÉDEY, Z., Suchý, V.: Konfrontácie. In: Romboid, 39, 2004, č. 8.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

PÁCALOVÁ, J.: Tiché (pomalé) rozvinutie mysle. In: Rak, 8, 2003, č. 4.

GAVURA, J.: Básnická iniciácia I. In: Romboid, 37, 2002, č. 3.

-rm-: Cesta k sebapoznaniu a identite (Andrej Hablák: Tichorád). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 19.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

ŠRANK, J.: Vlnenie, vírenie, čírenie. In: Rak, 5, 2000, č. 3.

GAVURA, J.: Prelet medzerami jazyka. In: Dotyky, 2000, č. 1.

MATEJOV, Radoslav: Skok na tenký ľad (Andrej Hablák: Jazvyk). In: Knižná revue, roč. X, 25. 10. 2000, č. 22, s. 12.