Anton Popovič

27. 7. 1933
Prešov
—  24. 6. 1984
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1943 – 51 študoval na gymnáziu, v r. 1951 – 54 na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1954 – 56 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V r. 1955 – 56 bol asistentom na Vyššej škole pedagogickej v Prešove, r. 1956 – 60 vedecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Brne, r. 1960 – 64 Čs.-sovietskeho inštitútu SAV a r. 1964 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV v Bratislave, v r. 1973 – 76 vedúci Kabinetu literárnej komunikácie, r. 1976 – 81 Katedry slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, r. 1975 – 76 hosťujuci prof. na univerzite v Edmontone (Kanada). Slavisticky orientovaný bádateľ, teoretik umeleckého prekladu, komparatistiky a literárnej komunikácie. V prvom období sa venoval výskumu slov.- -ruských a ukrajinských literárnych vzťahov, ktorého výsledky zhrnul v práci Ruská literatúra na Slovensku 1863 – 1875 (1961). Problematiku umeleckého prekladu prezentoval v knihách Preklad a výraz (1968), Poetika umeleckého prekladu (1971), Umelecký preklad v ČSSR (1974), Teória umeleckého prekladu (1975); Dictionary for the Analyses of Literary Translation (1976), Originál – preklad (1983); metodologické problémy literárnej vedy v knihách Štrukturalizmus v slovenskej vede 1931 – 1949 (1970), Teória metatextov (1974), Problémy literárnej metakomunikácie (1975), Tvorba a recepcia (1978), Komunikačné projekty literárnej vedy (1983). Bol vedúci redaktor časopisu Slavica Slovaca (1972 – 77). Intenzívne sa venoval organizačnej a pedagogickej činnosti najmä na nitrianskej fakulte, kde bol zostavovateľom a redaktorom viacerých zborníkov (O interpretácii umeleckého textu), účastník medzinárodných kongresov a funkcionár združenia prekladateľov a komparatistov.