Eduard Goldstücker

30. 5. 1913
Podbiel
—  23. 10. 2000
Praha (Česko)

Životopis autora

Študoval na gymnaziách v Trstenej a v Košiciach, kde r. 1931 maturoval, 1931 – 36 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1940 – 42 v Oxforde. Do r. 1939 pôsobil ako tajomník Ligy pre ľudské práva a stredoškolský učiteľ v Prahe,  1939 – 44 pracoval pre čs. exilovú vládu v Londýne, kde spolupracoval s časopismi Mladé Československo a Nové časy, 1947 – 49 bol zástupcom čs. veľvyslanca v Londýne, 1950 – 51 vyslancom v Tel Avive, 1951 ho na základe vykonštruovaných obvinení odsúdili na doživotie, 1955 rehabilitovaný, 1956 – 69 pôsobil ako pedagóg na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, 1969 emigroval, 1969 – 90 bol prof. porovnávacej literatúry na univerzite v Sussexe a v Brightone vo Veľkej Britanii a hosťujúcim prof. na univerzitách v Štokholme, Los Angeles a v Kostnici (Nemecko), od 1991 žil v Prahe. Prvé literárne práce publikoval už počas gymnaziálnych štúdií v časopisoch Podrast, Vesna, Slov. východ, Slov. pohľady, neskôr v ďalších periodikách. Odborník na pražskú židovskú po nemecky písanú literatúru zo začiatku 20. stor. Autor kníh Rainer Maria Rilke und Franz Werfel (1960), Na tému Franz Kafka (1964), Da Praga a Danzica (1981) a i. Zaujímal sa aj o dielo T. Manna, H. Bölla, S. Zweiga a i. Napísal knihu pamätí Procesy – skúsenosti stredoeurópana (1989). Publikoval v mnohých čs. domácich aj exilových periodikách (Kultúrna tvorba, Literárne noviny, Listy, Nové Československo a i.).