Eduard Gombala

1. 3. 1932
Detvianska Huta
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Stručná charakteristika

V svojej literárnovednej práci sa predovšetkým venuje výskumu slovenskej literatúry druhej polovice 19. storočia, o ktorej publikoval viaceré štúdie, články a recenzie v odborných periodikách (Slovenská literatúra, Slovenské pohľady a i.). Jeho výskum vyvrcholil v obsiahlej monografii o živote a diele Viliama Pauliny-Tótha. Všíma si v nej Paulinyho všestranné účinkovanie v slovenskom národnom, kultúrnom a literárnom živote. Osobitnú pozornosť venuje Paulinyho literárnemu dielu, sledujúc jeho genézu a vymedzujúc jeho miesto v kontexte slovenskej romantickej literatúry. V podobných intenciách sa nesie aj jeho práca o pomerne neznámom slovenskom kňazovi, náboženskom publicistovi a zberateľovi ľudových piesní Petrovi Tomkuljakovi. Výpočet literárnovedných aktivít uzatvára spolupráca na Teórii literatúry pre gymnáziá a stredné školy a na Slovníku literárnovedných termínov. Ako básnik sa Eduard Gombala predstavil tematicky pestrou zbierkou Čierny drozd. Zbierka je akousi básnickou biografiou autora, napojenou na spoločenské a prírodné relácie; má teda v mnohom spomienkový charakter. Dominuje v nej triezvy básnický sloh, tón úvah, osobných, spoločenských aj prírodných reflexií. V nasledujúcej tvorbe – v duchovne inšpirovaných básnických skladbách Ježiš Kristus Zdravas, Mária – rezonuje bezvýhradná viera v Boha, na ktorú sa viažu také mravné hodnoty, ako je láska ku kráse, k ľuďom, k rodnému kraju či ku každodennému plynutiu času. V súčasnosti sa sústreďuje na výskum prejavov autorského kresťanského myslenia v slovenskej poézii obdobia klasicizmu a romantizmu.