Eugen Pauliny

13. 12. 1912
Zvolen
—  20. 5. 1983
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Syn → Ján Pauliny. R. 1922 – 30 študoval na gymnáziu vo Zvolene, r. 1930 – 35 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1935 – 37 ako stredoškolský učiteľ vo Zvolene, r. 1937 – 43 asistent na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity, r. 1943 – 45 vedúci vedeckých ústavov SAVU, r. 1945 – 50 prof. slov. jazyka Filozofickej fakulty Slov. univerzity, r. 1951 korektor vydavateľstva Práca, r. 1951 – 53 redaktor Pedagogického nakladateľstva, v r. 1953 – 79 bol prof. slov. jazyka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Všestranne orientovaný slovakista, slavista a jazykovedec. Ako lingvista analyzoval umelecké diela viacerých slov. autorov (J. Kalinčiak, M. Kukučín, B. Slančíková-Timrava, J. Gregor-Tajovský, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli a i.), napr. v práci O jazyku a štýle slovenskej prózy (1983). R. 1953 edične pripravil Kollárove Národné spievanky, 1954 Dobšinského Slovenské ľudové príslovia, 1958 Prostonárodné slovenské povesti, 1977 s P. Ratkošom Veľkomoravské legendy a povesti. Autor monografie Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy (1964), spoluautor knihy Život a dielo Metoda (1985); autor početných jazykovedných monografií (Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť, 1983 a i.), štúdií a učebníc; zo staroslovienčiny preložil Cyrilov Proglas (prebásnil ho V. Turčány, 1998).