František Koli

23. 6. 1947
Tušická Nová Ves
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Stručná charakteristika

Vo svojej výskumnej práci sa orientuje na otázky teórie a dejín prekladu, ako aj na problematiku interpretácie umeleckého textu, vychádzajúc z prístupov nitrianskej školy a niektorých postupov nemeckej interpretačnej školy. Z tejto oblasti publikoval aj dve monografie: Interpretačné priezory prózy a Interpretačné reflexie. Autorsky prispel do zborníka Literárne rozhľady (1986), vydal metodickú prácu Význam dejín a teórie prekladu v systéme školského literárneho vzdelávania. Viaceré štúdie publikoval v odborných časopisoch (Slavica Slovaca, Slovenská literatúra, Romboid a i.) a v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch.