František Miko

13. 4. 1920
Lipany
—  13. 11. 2010
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Po absolvovaní Štátneho reálneho gymnázia v Prešove (1931 – 1939) vyštudoval filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939 – 1943). Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziách v Prešove, Košiciach, Spišskom Podhradí a v Jasove (1945 – 1951), potom pracoval ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Košiciach (1951 – 1952), na Vyššej pedagogickej škole v Prešove (1952 – 56), ako vedecký pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Košiciach (1956 – 69) a zároveň ako docent na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove (1966 – 1969) i ako pracovník Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva pobočky Univerzity 17. novembra v Bratislave (1969 – 1970). Od r. 1970 bol vedeckým pracovníkom Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, potom vedúci oddelenia teórie literatúry v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave (1973 – 1985). V r. 1967 spoluzakladal, budoval a neskôr viedol Kabinet literárnej komunikácie (dnes Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) na Pedagogickej fakulte v Nitre, ktorého bol od r. 1974 (potom znovu 1986 – 1989) i riaditeľom. Začiatky jeho vedeckej práce sa viažu na štylistiku, neskôr na gramatiku, o tejto problematike vydal monografiu Rod, číslo a pád podstatných mien (1962). Z oblasti lingvistiky je monografia The generativ Structure of Slovak Sentence (1972). Založil a viedol špecializované pracovisko Kabinet literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky v Nitre, ktoré sa stalo základňou nitrianskej literárnovednej školy. Autor kníh Estetika výrazu (1969), Text a štýl (1970), Od epiky k lyrike (1973), Štýlové konfrontácie (1976), The Programme of The Text Style, Literature, Communication (obe 1978), Spoločenské hodnoty a literárny text (1972), Zrážka spoločenského a literárneho kontextu v povstaleckej próze R. Jašíka (1974), Aspekty literárneho textu (1989), Tvorba a recepcia (s A. Popovičom, 1978), Verš v recepcii poézie (1985), Štrukturalizmus a súčasná literárna veda (1977), Polemika o „anjelských krajinách“ a otázky realizmu v slovenskej próze 40. rokov (1977), Poézia, človek, technika (1979), Hra a poznanie v detskej próze (1980), Hodnoty a literárny proces (1982), Analýza literárneho diela (1987), Umenie lyriky (1988), Význam, jazyk, semióza (1995). Početné štúdie a články uverejňoval vo vedeckých zborníkoch a odborných časopisoch (Slov. reč, Jazykovedný časopis, Slov. pohľady, Slov. literatúra, Estetika, Romboid a i.).