František Štraus photo 1

František Štraus

7. 7. 1933
Kružlovská Huta
—  27. 4. 2008
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Výberová bibliografia

VLNKA, Jaroslav: Igor Hochel – Ladislav Čúzy – Zuzana Kákošová: Slovenská literatúra po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 3.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

KOSMÁLY, Peter: Kniha o verši a veršovaní (František Štraus: Základy slovenskej verzológie). In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 4.

ŠAH: Fratnišek Štraus – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 316.

GERMUŠKOVÁ, M.: Literárnovedná terminológia v praxi. (F. Štraus: Príručný slovník literárnovedných termínov). In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 31.

SOCHA, M.: František Štraus. Personálna bibliografia. Prešov, Štátna vedecká knižnica 2003.

MATEJOV, Radoslav: Bungee jumping a dvaja donkichoti. František Štraus – Štefan Moravčík: Princíp hry v slovenskej poézii (Dvaja donkichoti a rebel). In: Knižná revue, roč. XII, 1. 5. 2002, č. 9, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

ŠAH: František Štraus – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.

Illéšová, Z. – Kolivošková, E.: Literárne profily 2. Košice 1996.

VLNKA, J.: Úzky svet Františka Štrausa. (F. Štraus: Úzkosť). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 5.

WINKLER, T.: František Štraus. In: Slovenské národné noviny, 6 (10), 1995, č. 30.

ŠMATLÁK, S.: František Štraus. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 29.

GBÚR, J.: Podnetný príspevok k teórii verša. (F. Štraus: Štúdie o slovenskom verši). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 3.

NADUBINSKÝ, M.: Také márne hľadanie. In: Slovenské pohľady, 78, 1962, č. 10.