František Štraus photo 1

František Štraus

7. 7. 1933
Kružlovská Huta
—  27. 4. 2008
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Životopis autora

František ŠTRAUS sa narodil 7. júla 1933 v Kružlovskej Hute v rodine sklára. Základnú školu ukončil v rodisku, gymnaziálne štúdiá absolvoval v r. 1945 – 1953 v Bardejove. V r. 1953 – 1957 študoval slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove, na ktorej začal pracovať ako asistent (1957 – 1959). Potom pôsobil ako odborný asistent a začas i ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1959 – 1971), kde prednášal teóriu a dejiny slovenskej literatúry. V r. 1967 obhájil titul kandidáta vied prácou Trochejské formy verša v slovenskej poézii od najstarších čias po Hviezdoslava (práca zostala v rukopise). V rokoch 1968 – 1970 bol členom ÚV KSS (zvolený na mimoriadnom zjazde). Na začiatku tzv. normalizačného obdobia bol vylúčený z radov KSS ako oportunista a vzápätí prepustený z Pedagogickej fakulty. Tri mesiace bol bez zamestnania. Až po osobnej návšteve ministra kultúry Miroslava Válka, na jeho priamy príkaz sa stal zamestnancom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, kde bol v r. 1971 – 1985 odborným pracovníkom, od r. 1982 tu pracoval ako samostatný vedecký pracovník. Po nedobrovoľnom intermezze s priamou podporou ministra kultúry sa presťahoval do Bratislavy (1984), kde po ročnom tvorivom štipendiu SLF začal pracovať ako samostatný vedecký pracovník v Ústave literárnej kritiky a divadelnej dokumentácie (1986 – 1991). Po likvidácii ústavu bol opäť nezamestnaný (začas bol štipendistom SLF). Od r. pôsobil 1991 ako docent, od r. 1994 do r. 2005 ako profesor na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (prednášal úvod do štúdia literatúry a teóriu literatúry). V rokoch 1989 – 1997 bol predsedom Slovenskej literárnovednej spoločnosti SAV, potom členom výboru a predsedom odbočky pri Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Bol členom viacerých vedeckých rád, odborových komisií, garantom literárnej vedy fakúlt. Zomrel 27. apríla 2008 v Bratislave.