Gabriela Spustová-Izakovičová photo 1

Gabriela Spustová-Izakovičová

28. 10. 1967
Trnava
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza
Rodné meno:
Izakovičová

Životopis autora

Mgr. Gabriela SPUSTOVÁ, PhD. (rodená Izakovičová) sa narodila 28.10.1967 v Trnave. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Trnave a pracovala ako detská sestra. V roku 2002 absolvovala štúdium na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – náboženstvo a etika, slovenský jazyk a literatúru študovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, roku 2010 ukončila doktorandské štúdium na Ústave krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Od roku 2008 pracuje ako redaktorka vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave. Publikovať začala časopisecky a v zborníkoch, získala viacero ocenení v literárnych súťažiach (O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Jurinova jeseň, O cenu Dominika Tatarku, Chalupkovo Brezno, v súťaži Literárny salón Trnava 2013 sa stala laureátkou za báseň Solúnu zo zbierky Poéma o Cyrilovi a Metodovi). Knižne debutovala básnickou zbierkou Hlbiny (2005). Píše aj  prózu a literatúru pre deti. Väčšinu svojich prác vydáva ako e-knihy, napr. prózy Cesty Sofie 2012, Môj milovaný kráľ Dávid 2012; básne Čo čuší v duši 2012, Haiki 2012, Poéma o láske a zrade 2012, Sonety 2012).