Imrich Sedlák

21. 1. 1933
Červenica pri Prešove
—  1. 10. 2016
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, literatúra faktu, próza

Životopis autora

Po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval slovenský jazyk a literatúru na Filologickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove (1953 – 1957). Po štúdiu pôsobil ako stredoškolský učiteľ (1957 – 1959), verejný funkcionár (1959 – 1961), od r. 1961 ako vysokoškolský pedagóg a akademický funkcionár na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Ako politicky prenasledovaný pracoval v regionálnom Múzeu Slovenskej republiky rád v Prešove (1971 – 1976). Dôvodom bol fakt, že bol r. 1968 šéfredaktorom matičných protiokupačných novín. V r. 1976 sa presťahoval do Martina a do r. 1999 bol pracovníkom Matice slovenskej vo viacerých funkciách (správca, vedecký pracovník, riaditeľ Pamätníka národnej kultúry). V r. 1998 sa po troch desaťročiach vrátil k pedagogickej činnosti, ktorú začal rozvíjať na Filozofickej fakulte v Prešove. Oneskorene bol vymenovaný za univerzitného profesora. Od r. 1997 externe a od r. 1999 interne pôsobil na Katedre slovakistiky Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol poverený vedením Katedry slovakistiky a v r. 2001 ho Akademický senát UMB schválil za prvého prodekana. Ako profesor a vedúci katedry profiloval učebné plány pre slovakistiku a výraznou mierou sa podieľal na organizácii konferencií o preklade a tlmočení a o slovenskom a svetovom romantizme, ktoré gestoroval.