Ivan Laučík photo 3

Ivan Laučík

4. 7. 1944
Liptovský Mikuláš
—  12. 5. 2004
Liptovský Mikuláš
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

MIKŠÍK, Matúš: Ivan Laučík v interpetáciách. In: Tvorba, roč. XXX (XXXIX), 2020, č. 2, s. 21 – 31.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

HRABUŠICKÝ, Aurel: Michal Kern alebo odľudštení poľudštenej prírody. In: Vlna, roč. XXI, 2019, č. 78, s. 122 – 128.

SMIEŠKOVÁ, Lucia: Hlboký nádych mladej literárnej vedy (Spirituálne zlomky). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 100.

HARÁK, Ivo: Zůstane, co bylo ozářeno. Osamělí běžci (Laučík / Repka / Štrpka). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 81 – 85.

ORAVCOVÁ, Alena: K prekladu básní Ivana Laučíka do anglického jazyka (vo výbere Cranberry in Ice). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 49 – 59.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

FERIANČEKOVÁ, Marcela: Krídla Ivana Laučíka (Literárne súťaže). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 15.

ZAMBOR, Ján: Stopa Ivana Laučíka v Dobrej Nive. In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 3, s. 54 – 59.

MIKŠÍK, Matúš: Pinus cembra – Homo sapiens. Ivan Laučík. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 39 – 45.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Ivan Laučík: Trblet v oku (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 16. 12. 2015, č. 25, s. 19.

MIKŠÍK, Matúš: Tvorbu Osamelých bežcov do svojho edičného plánu zaradilo aj vydavateľstvo F. R. & G. ... (Poker s kockami ľadu). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 13.

REPKA, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2004). In: Rak, roč. XI, 2006, č. 7, s. 57.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2001). In: Rak, roč. XI, 2006, č. 4, s. 55 – 56.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1997, 2001). In: Rak, roč. XI, 2006, č. 2, s. 49 – 51.

REPKA, Peter – REPKOVÁ, Angela – LAUČÍK, Ivan; GINDL, Eugen – LAUČÍK, Ivan; LAUČÍK, Ivan – JUŠČÁK, Peter: Korešpondencia (1995, 2004). In: Rak, roč. XI, 2006, č. 1, s. 91 – 95.

MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; PONICKÁ, Hana – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (2000, 2003). In: Rak, roč. X., 2005, č. 10, s. 54 – 55.

URSINY, Dežo – LAUČÍK, Ivan; KUNDERA, Ludvík – LAUČÍK, Ivan; ŠTRPKA, Ivan – LAUČÍK, Ivan; KADLEČÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; DUŠEK, Dušan – LAUČÍK, Ivan; MILČÁK, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1992, 1993, 1999). In: Rak, roč. X, 2005, č. 7, s. 58 – 64.

URSINY, Dežo – LAUČÍK, Ivan; SMIEŠKO, Anton – LAUČÍK, Ivan; PODLIPNÁ, Erika – RAK: Korešpondencia (1991). In: Rak, roč. X, 2005, č. 5, s. 54 – 56.

MATEJOV, Radoslav: Nevyhnutnosť samoty (Ivan Laučík: Básne). In: Knižná revue, roč. XIV, 21. 1. 2004, č. 2, s. 5.

BRÜCK, Miroslav: Ivan Laučík: Havránok. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 3. 1999, č. 6, s. 1.

BAJUSOVÁ, Z.: Vzdušná čiara našich čias (I. Laučík: Vzdušnou čiarou). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 7.

BALOGH, A.: Básnik Ivan Laučík odmietol cenu SSS, pretože ju považuje za spôsob korumpovania. In: Sme, 26. 3. 1999. Dostupné z: http://www.sme.sk/c/2183796/basnik-ivan-laucik-odmietol-cenu-sss-pretoze-ju-povazuje-za-sposob-korumpovania.html

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. Kaleidoskopy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012b. 212 s.

ČÚZY, L.: Ivan Laučík: Vzdušnou čiarou. In: Romboid, 27, 1992, č. 7.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Laučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

REPKA, Peter – LAUČÍK, Ivan: Posledný, otvorený list. In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11, s. 3.

GAJDOŠ, M.: Medzi ničím a všetkým (I. Laučík: Havránok). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 23.

GAVURA, J.: Návrat ku gréčtine (I. Laučík: Havránok). In: Romboid, 34, 1999, č. 5.

GAVURA, J.: Awareness – byť aj tam, kde nie som. In: Romboid, 37, 2002, č. 1.

GAVURA, J.: Rozptyl mimézis u Osamelých bežcov. In: Vo svojich stupajach: básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá. Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2004.

GOMBA, C.: Ivan Laučík: Na prahu počuteľnosti. In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

HEVIER, D.: Čo sa nezmestilo do mlčania (I. Laučík: Na prahu počuteľnosti). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 11.

HEVIER, D.: Svetloplaché letectvo Ivana L. (I. Laučík: Básne). In: Romboid, 39, 2004, č. 5.

HEVIER, Daniel: Len si prečítajte, otvárači, naše listy! In: Sme, roč. 22, 10. 10. 2014, č. 233, s. 15.
Dostupné na : http://kultura.sme.sk/c/7430460/len-si-precitajte-otvaraci-nase-listy.html

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

HOCHEL, I. – ČÚZY, L.:, Kákošová, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

HOCHEL, I.: Zložitý lyrický priestor (I. Laučík: Vzdušnou čiarou). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 26.

HOCHELOVÁ, M.: POEMS - ENGLISH, GERMAN, ITALIAN, NORWEGIAN AND SPANISH – LAUCIK,I. In: WORLD LITERATURE TODAY, 69, 1995, č. 2.

CHROBÁKOVÁ, S.: LAUČÍK, Ivan (1944). Na prahu počuteľnosti. In: Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram, 2006, s. 233 – 235.

CHROBÁKOVÁ, S.: Ivan Laučík: Vzdušnou čiarou. In: Romboid, 27, 1992, č. 7.

CHROBÁKOVÁ, S.: Prekročiť prah vlastného nevedomia (I. Laučík: Na prahu počuteľnosti). In: Romboid, 24, 1989, č. 7.

Ivan LAUČÍK (Profil). In: Romboid, 28, 1993, č. 9.

JURČO, M.: Príbeh mesta aj „federácie ľudských duší“ (I. Laučík: Liptovský Mikuláš). In: Tvorba T, 12 (21), 2002, č. 1.

KAMENČÍK, M.: Ekosenzitívne čítanie ako komunikačná výzva súčasnosti (pokus o literárne hľadanie zväzku so životným prostredím). In: Kovářová, M. – Rovenský, J. – Trnka, A (eds.): Aspekty kvality života. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. Dostupné na internete: http://fmk.sk/download/konferencie/zborniky/Aspekty_kvality_zivota.pdf.

KASARDA, M.: Osamelí bežci. In: Fragment, 9, 1995, č. 1.

KASARDA, Martin: Osamelí bežci. Správy z ľudského vnútra. Levice: L.C.A, 1996.

KASARDA, M.: Správy z ľudského vnútra. In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 4.

KASARDA, M.: Šťastnú cestu! (I. Laučík: Vzdušnou čiarou). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 4.

LAUČÍK, P.: Jaskyne osamelého bežca Ivana Laučíka (1944 – 2004). In: Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch umenia a kultúry. Eds. Jana Migašová, Lukáš Makky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2015. Dostupné z: http://bit.ly/2aVLrZQ.

LAUČÍK, P.: Posvietiť pod nohy. In: Fragment, 2016, č. 1, s. 21 – 30.

LITVÁK, Ján: Na hladine nepretržitých rýchlostí. Rozhovor s Ivanom Laučíkom. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 1, s. 65 – 67.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MATEJOV, F.: Báseň I. Laučíka Prvé dojmy na možnom pozadí autobiografie ako „figúry čítania alebo rozumenia“. In: TARANENKOVÁ, I. (zost..): Možnosti autobiografickosti. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, s. 160 – 174.

MATEJOV, F.: Chiazmus telesnosti a prírody v poézii I. Laučíka. In: Slovenská literatúra, 62, 2015, č. 5, s. 393 – 409.

MATEJOV, F.: Estetika „vznešeného“? (I. Laučík: Vzdušnou čiarou). In: Tvorba T, 2 (11), 1992, č. 7.

MATEJOV, F.: Ivan Laučík. In: Čítame slovenskú literatúru II (1956-1969). II. zväzok zostavili: René Bílik, Eva Jenčíková, Jana Juráňová, Fedor Matejov, Jelena Paštéková, Zora Prušková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 1997, s. 279.

MATEJOV, F.: Ivan Laučík. In: Čítame slovenskú literatúru III (1970 – 1997). III. zväzok zostavili: René Bílik, Eva Jenčíková, Jana Juráňová, Fedor Matejov, Jelena Paštéková, Zora Prušková, Peter Zajac. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 1998, s. 349.

MATEJOV, F.: Ivan Laučík. In: One hundred years of Slovak literature. An Antology. Stanislava Chrobáková ; Jelena Paštéková. Bratislava : The Union of Slovenian Writers, The Associations of Organisations of Slovak Writers : The Associations of Organisations of Slovak Writers, 2000, s. 188.

MATEJOV, F.: Ivan Laučík. In: Sto let slovaške književnosti. Antologija. Stanislava Chrobáková. Bratislava : Društvo slovenskih pisateljev, Asociacija društev slovaških pisateljev, 2000, s. 171.

MATEJOV, Fedor. Krajina skúša básnika z jazyka. In: Sme, 25. 1. 1999, roč. 7, s. 8.

MATEJOV, F.: Krajina u Ivana Laučíka. In: Slovenská literatúra, 45, 1998, č. 2.

MATEJOV, F.: Laučík – Lektüren. In: Passauer Pegasus Zeitschrift für Literatur, 2001, roč. 19, č. 36, s. 71-75.

MATEJOV, F.: Z úvah a poznámok o poézii Ivana Laučíka (I. Laučík: Na prahu počuteľnosti). In: Rak, 3, 1998, č. 3.

MATEJOV, F.: Tézy k lektúre poézie I. Laučíka. In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 5 – 6.

MATEJOV, F.: Tézisek Ivan Laučík költészetének olvasatához. In: Kalligram : művészét és gondolat, 1995, roč. 4, č. 2, s. 13-15.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

MIKŠÍK, Matúš: S podzravom váš Iwan. Ivan Laučík: Trblet v oku. (recenzie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 80 – 82.

MIKULA, V.: Vyhlásenie Obce spisovateľov Slovenska. In: Sme, 26. 3. 1999. Dostupné z: http://www.sme.sk/c/2183786/vyhlasenie-obce-spisovatelov-slovenska-dokument.html.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Mať vedomie mravnej sily. (Kniha týždňa. Ivan Laučík: Trblet v oku). In: Pravda, roč. XXV, 28. 11. 2015, č. 275, s. 34.
Dostupné na:  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/375518-kniha-tyzdna-mat-vedomie-mravnej-sily/

RÉDEY, Z.: Civilizačné v kontexte prírodného (Básne I. Laučíka). In: Súčasná slovenská poézia v kontexte civilizačno-kultúrnych premien. Priemet aktuálnych civilizačno-kultúrnych procesov do súčasnej slovenskej poézie. Nitra: UKF, 2005, s. 104 – 110.

RÉDEY, Z.: Svedectvo o napredovaní po trase poézie (I. Laučík: Básne). In: Romboid, 39, 2004, č. 5.

REHÚŠ, Michal – ŠRANK, Jaroslav: Nesystematický návod na použitie slovenskej experimentálnej poézie. In: V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Ed. Bogumiła Suwara – Zuzana Husárová. Bratislava: SAP a Ústav svetovej literatúry SAV, 2012.

SOLOTRUK, M.: Ivan Laučík. In: Dotyky, 6, 1994, č. 3 – 4.

ŠTRASSER, J.: Súkromná anarchia. In: Mladá tvorba, 1968, č. 6, s. 60.

ŠTRPKA, I., Laučík, I.: Rozhovor Ivana Štrpku s Ivanom Laučíkom nad Pomlčkou a na pokraji jaskyne. In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

ŠTRPKA, I.: Laučíkov prah (I. Laučík: Na prahu počuteľnosti). In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 2.

ŠTRPKA, I.: Predbáseň. In: Mladá tvorba, 14, 1969, č. 5.

TRÁVNÍČEK, J.: Báseň jako vědomí krize. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 8.

VALKOVÁ, B. – LAUČÍK, D.: Dušan Laučík: Tlačiareň bola kultúrna inštitúcia. In: Smeblog. 13-8-2011, upravené 23-5-2012. Dostupné z: http://barboravalkova.blog.sme.sk/c/273012/Dusan-Laucik-Tlaciaren-bola-kulturna-institucia.html.

VALKOVÁ, B.: Príloha k SOČ o Ivanovi Laučíkovi. In: Smeblog. 20-7-2008, upravené 31-12-2012. Dostupné z: http://barboravalkova.blog.sme.sk/c/183910/Priloha-k-SOC-o-Ivanovi-Laucikovi.html.

VALKOVÁ, B.: Ivan Laučík v súradniciach Liptova, Slovenska a sveta (Stredoškolská odborná činnosť). In: Školská knižnica SG ŽP a a SSOŠH ŽP. 22-05-2011. Dostupné z: http://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/barbora-valkova-ivan-laucik-v-suradniciach-liptova-slovenska-a-sveta-soc-/.

ZAJAC, P.: Báseň na prahu počuteľnosti (I. Laučík: Na prahu počuteľnosti). In: Romboid, 39, 2004, č. 1.

ZAJAC, Peter– LAUČÍK, Ivan. Prevteľovanie v hrsti : komentár k Listom s Ivanom Laučíkom. In: Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku, 2013, roč. 27, č. 4, s. 41– 62.

ZAJAC, P.: Skica o slovenskej literatúre deväťdesiatych rokov. In: Česká a slovenská literatura dnes : sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). Praha – Opava : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Slezská univerzita, 1997, s. 9 – 17.

ZAMBOR, J.: Ivan Laučík. In: Interpretácia a poetika. Bratislava: AOSS, 2005, s. 225 – 255.

ZELINSKÝ, M.: Laučík, Ivan. In: Mikula a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV & KALLIGRAM, 2005.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Päťkrát päť – o sebareflexii básnikov prítomnosti. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 207– 213.