Jacek Kolbuszewski

10. 5. 1938
Wrocław (Poľsko)

Komplexná charakteristika

Vedecký záujem prof. Kolbuszewského sa sústreďuje na dejiny slovenskej a poľskej literatúry predovšetkým so zreteľom na výskum slovensko-poľských literárnych vzťahov. Už vo svojej doktorskej dizertácii Funkcia estetyczna motywu Tatr w literatúrze polskiej XIX wieku (1965) zužitkoval slovenský komparatistický materiál s tatranskou tematikou. Od roku 1967 sa systematickejšie venoval štúdiu slovensko-poľských literárnych vzťahov, o ktorých publikoval príspevky v odborných periodikách (Slavica Slovaca, Slovenská literatúra a i.), neskôr v knižných prácach: Modele estetyczne liryki słowackiej romantycznego przełomu (1975), Poézia pravdy a pravda poézie (1978), Na południe od Tatr. Studia o literaturze słowackiej (2003). Početné štúdie a príspevky, ako aj samostatné monografické práce a edície venoval tatranskej problematike (Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku, 1971, Góry takie kamienne. Szkice o górach i ludziach, 1972, Tatry i górale w literaturze polskiej, 1992, Tatry, 1995 a i.). Viackrát sa vyznal, že práve láska k Tatrám ho priviedla k poznávaniu slovenskej literárnej problematiky. V prácach sa okrem iného sústreďuje aj na inakosť symbolu Tatier v slovenskej a poľskej literatúre, ktorú vysvetľuje na základe rôznych literárno-kultúrnych dejín. Pozornosť si zasluhujú aj jeho práce o poľskej literatúre: Zostawcie mnie samego teraz... (1971), Skarby Króla Gregoriusa. O poszukiwaczach skarbów w XVII i XVIII wieku (1972), Krajobraz i kultura. Sudety w literaturze i kulturze polskiej (1985), Przestrzenie i krajobrazy (1994), Kresy (1995), Cmentarze (1996), Poezja drugiej połowy XIX wieku (2008), Kocham was mali ludzie... (2011, spoluautorka s M. Łoboz) a i., ako aj práce o ochrane prírode Ochrona przyrody a kultura (1990, 1992), Rzeki. Antologia poetycka (1998), Literatura i przyroda (2000).