Ján Buzássy photo 2

Ján Buzássy

10. 4. 1935
Kočovce

Komplexná charakteristika

Ján Buzássy vstúpil do literatúry básnickou zbierkou Hra s nožmi (1965), v ktorej sa dotkol základných polôh ľudskej existencie a zmyslu ľudského života vo svete, a to zvláštnym spôsobom nazerania na svet. Intelektuálna metafora, ale rovnako aj zmyslový zážitok, voľný verš rovnako ako sonet, rozsiahla cyklická skladba, ale súčasne aj drobná, jemne cizelovaná básnická miniatúra – to všetko patrí k trvalým charakteristikám Buzássyho básnickej tvorby. Uznávaný literárny kritik ho nazval básnikom exkluzívneho intelektu. Zároveň je básnikom jemnej zmyslovosti, trvalo očarený antickou kultúrou, v ktorej našiel svoj estetický ideál: rovnováhu rozumu a citu, „citlivý rozum a rozumný cit“. Nadviazal na výboje konkretizmu, rozvíjal ich však analytickým a racionalistickým spôsobom. Pre jeho poéziu je príznačný zmysel pre paradox a myšlienkové vypointovanie básne. Ďalšími typickými znakmi jeho rukopisu je slovný vtip a cit pre zvukové hodnoty slova. Popri antike je ďalšou z trvalých inšpirácií jeho poézie vážna hudba. Preklady významných svetových básnikov nachádzajú ohlas aj v jeho vlastnej poézii, v mnohotvárnosti jeho básnických foriem a vysokej umeleckej kultúre jeho jazyka.

Anton Baláž