Ján Gavura photo 1

Ján Gavura

30. 12. 1975
Poprad
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

TRIZNA, Peter: Na ceste do Anglicka (Mária Ferenčuhová: Tidal Events; Ján Gavura: The Other Monk). In: Vertigo, 2019, č. 3, s. 74 – 75.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

JUHÁSOVÁ: Jana: Medzi zabitým a liturgickým telom. MITKA, Marek: Hlad možno raz pominie (Ján Gavura: Kráľ hlad). Kyvadlo. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 114 – 123.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 310.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Ján Gavura / Kráľ hlad). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 267 – 168.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 74 – 75.

OLEJÁR, Stanislav: In absentia: chorická poézia Jána Gavuru. (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 53 – 59.

HRABČÁKOVÁ, Katarína – GAVURA, Ján "... aby báseň obstála sama osebe." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Jánom Gavurom. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 40 – 43.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

JUHÁSOVÁ, Jana: Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie. In: Od symbolu k latencii : spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2016, s. 105 – 126.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Ján Gavura, básnik, prekladateľ a literárny vedec (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 34 – 35.

JUHÁSOVÁ, Jana: Po priečkach jasu, po balvanoch tieňa: stopa Zbigniewa Herberta v slovenskej spirituálnej poézii. In: Vertigo, roč. 4, 2016, č. 1, s. 34 – 42.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

JUHÁSOVÁ, Jana: Herbert as a Method: eschatological issues in the poetry of contemporary Slovak spiritual poets. In: Zeitschrift für Slawistik, roč. 60, 2015, č, 1, s. 83 – 112.

HOSTOVÁ, Ivana: Básnik sám sebou? In: Rak – Revue aktuálnej kultúry, č. 19, 2014, č. 1, s 33 – 36.

BALÁŽ, Ireney: Ľudský čas za večnosť slova. In: Literárny týždenník, roč. 27, 2014, č. 5 – 6, s. 11 – 12.

HOSTOVÁ, Ivana: Básnik sám sebou? Ján Gavura: Besa. (Recenzia). In: Rak, roč. XIX, 2014, č. 1, s. 33 – 36.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 36.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 3 – 4, 5.

RÁCOVÁ, Veronika: Neochvejné slovo muža? In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 3, s. 62 – 63.

HOSTOVÁ, Ivana – GAVURA, Ján: Písanie dáva silu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 23.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Ján Gavura. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Zost. Ján Gavura. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 177 – 178.

MITKA, Marek: Ján Gavura: Besa. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 90 – 95.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVII.

PETRAŠKO, Ľudovít: Preklad ako ilúzia (Jedna báseň, dva jazyky). Zostavil Ján Gavura. In: Knižná revue, roč. XVIII, 19. 11. 2008, č. 24, s. 8.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, I.: Poézia s prvkom napätia a dramatizmu. In: Romboid, 43, 2007, č. 1. s. 66 – 67.

PROKEŠOVÁ, V.: Pred treťou knihou? (Ján Gavura: Každým ránom si). In: Knižná revue, roč.  XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 5.

SOUČKOVÁ, Marta – GAVURA, Ján: Literatúru by som učil aj zadarmo (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 12.

VALCEROVÁ, A.: Debut Jána Gavuru v kontexte slovenskej poézie po roku 1989. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. storočia. Zborník materiálov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, konaného v dňoch 22. – 23. mája 2002 v Prešove. Prešov: Náuka 2004, s. 95 – 98.

GRUPAČ, Marián: Nechať v sebe doznieť... (Ján Gavura: Pálenie včiel). In: Knižná revue, roč. XII, 29. 5. 2002, č. 11, s. 5.

RAKÚSOVÁ, G.: Človek nemôže vraziť klinec do prázdneho priestoru. In: Sme, 15, č. 267, 21. 11. 2006, s. 18.

Red.: Ceny Literárneho fondu SR za rok 2001. In: Knižná revue, 12, 2002, č. 12, s. 10.

RÉDEY, Z.: Lyrika homérskych návratov. In: Kultúrny život, 3, 2002, č. 11, s. 8.

ŠRANK, J.: Poézia mnohonásobných súvislostí. In: Romboid, 37, 2002, č. 8, s. 78 – 79.