Ján Jurčo

16. 8. 1933
Žbince
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1948 – 52 študoval na gymnáziách v Michalovciach, Humennom a v Prešove, 1952 – 55 slovenčinu a ruštinu na Pedagogickej fakulte, 1955 – 59 na Filozofickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Prešove. R. 1955 – 67 prof. a zástupca riaditeľa na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Poprade, od r. 1967 prednáša slov. literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Publikačne činný od r. 1964, keď začal časopisecky uverejňovať metodické články, neskôr recenzie, úvahy a štúdie o umeleckom prednese, slov. a sovietskej literatúre a i., pričom sa zameral na oblasť slov. prózy 20. stor., osobitne literatúry pre deti a mládež, čo dokumentujú monografie Próza Fraňa Kráľa (1978) a Premeny Bodenekovej prózy (1981). Prozaické dielo M. Figuli priblížil v knihe Tvorba Margity Figuli (1991), poéziu P. Horova analyzoval v monografickej práci Básnik Pavol Horov (1986). Autor a spoluautor viacerých učebníc a metodických príručiek slov. literatúry pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slov., ukrajinským i maďarským, spolu s V. Obertom pripravil Didaktiku literatúry (1984).