Ján Tibenský

26. 8. 1923
Budmerice
—  11. 5. 2012
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Ján TIBENSKÝ v r. 1932 – 43 študoval na gymnáziách v Malackách, Bratislave a v Trnave, 1943 – 48 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1948 – 50 pôsobil v Matici slov. v Martine ako referent Historického odboru a redaktor časopisu Slovensko, 1951 – 86 v Historickom ústave SAV v Bratislave, od 1960 vedúci oddelenia dejín vied a techniky. Je autorom kapitol v publikáciách Dejiny Slovenska 1 (1961), Přehled československých dějín 1 (1958), Československá vlastivěda 1 – 2 (1963, 1969), Slovensko – Dejiny (1971). Venoval sa vydávaniu nedostupných textov z národného obrodenia, edične pripravil Výber z diela Juraja Fándlyho (1954), Bajzov román René mláďenca prihodi a skúsenosťi (1955), Bernolákovské polemiky (1966), Chvály a obrany slovenského národa (1965), napísal štúdie k historickej a kultúrnej problematike 18. a 19. stor. Vydal viaceré monografie (K problémom hodnotenia bernolákovčiny a bernolákovského hnutia, 1959; Predstavy o slovanstve na Slovensku v 17. a 18. storočí, 1960; Ideológia slovenskej feudálnej národnosti pred národným obrodením, 1966 a i.). Vydal monografie o Jurajovi Fándlym (1950), Jozefovi Ignácovi Bajzovi (1955), Papánkovi a Sklenárovi (1958), Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1975), Adamovi Františkovi Kollárovi (1983), Matejovi Belovi (1984, 1987). Zostavil zborníky Z dejín vied a techniky na Slovensku 1 – 7 (1962 – 74), napísal Dejiny Slovenska slovom i obrazom 1 (1973), monografiu Priekopníci slovenskej kultúry (1975, s M. Bokesovou-Uherovou), vydal Bibliografiu prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1850, 1 – 2 (1976), Dejiny vedy a techniky na Slovensku (1979), Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 – 3 (1986, 1988, 1999) a monografické práce venované Budmericiam: Poctivá obec budmerická (1996, 1998, 1999). Vydal spisy Kalinčiakove, Fándlyho, Bajzove, Belove a i., napísal vyše sto štúdií z problematiky národného obrodenia, z dejín vied a techniky na Slovensku, venoval sa slovanskej otázke, vyvinu slov. národnosti, cyrilo-metodskej tradícii, je spoluautor viacerých príručiek slov. dejín a diela Slovensko očami Európy 900 – 1850 (2003, s V. Urbancovou).