Ján Zambor photo 2

Ján Zambor

9. 12. 1947
Tušická Nová Ves
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Hispánsky svet očami Jána Zambora (recenzia na knihu Lov zázrakov. Zo španielskeho zošita). In: Romboid, roč. LIX., č. 3, 2024, s. 123 – 127.

PALKOVIČOVÁ, Eva: Prenikavé aj citlivé odkrývanie španielskych básnických svetov (Ján Zambor: Kniha španielskej poézie). In: Fraktál, 7, 2024, č. 2, s. 216 – 218.

BALÁŽ, Anton: Nové zázračnosti Jána Zambra (Ján Zambor: Lov zázrakov. Zo španielskeho zošita). Dostupné na: Aktuality - KNS www.kns/aktuality.html

BELKOVÁ, Zuzana: Literárny zápisník: Lov zázrakov. Zo španielskeho zápisníka.

https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/360838/literarny-zapisnik-lov-zazrakov-zo-spanielskeho-zapisnika

HOCHEL, Igor: O novej knihe Jána Zambora (Ján Zambor: Lov zázrakov. Zo španielskeho zošita, Bratislava, Perfekt, a. s., 2024). http://www.kns.sk/hochel­_zambor.html

Muzot – tvorivý priestor básne, svet –  spoločný priestor pochopenia. Text a fotografie: Ľubica Suballyová.  http://www.kns.sk/vivo­_klub.html

ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína: Básnik s túlavým srdcom Rubén Darío v slovenčine (Rubén Darío: Spevy života a nádeje, zost. a prel. Ján Zambor. Bratislava: Perfekt, 2023). Verzia, časopis zameraný na umelecký preklad, marec 2024, roč. V, č. 1, s. 101 – 107.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Rubén Darío: Spevy života a nádeje. Slovenské pohľady, ročník IV. + 140, 2024, č. 3 – 4, s. 110 – 111.

URBANOVÁ, Eva: O muškátoch, mravcoch a jarabinách (Slovenský variant haiku). Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2023. ISBN 978-80-561-1065-2

URBANOVÁ, Eva: Z histórie slovenského haiku. In: Vertigo, 2023, č. 4, s. 32 – 38.

BOJNIČANOVÁ, Renáta: Rubén Darío, pevec života a nádeje. In: Philologia, vol. XXXIII n°2 (2023): 105 –109. https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Ustavy/Ustav_filologickych_studii/Philologia/Philologie_2023_2/PHILOLOGIA_2_2023_TLAC-08_105-109.pdf

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Prvý výber z tvorby Rubéna Daría v slovenčine. s. 131 –133. In: Romboid, LVIII, 2023, č. 9 – 10, s. 131 – 133.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Z toľkej lásky... (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII., č. 5, 2022, s. 14 – 15.

PODRACKÁ, Dana: Téma brána. Rozhovor s Jánom Zamborom. In: Romboid, roč. LVIII, 2023, č. 1/2, s. 50 – 57.

HAJKO, Dalimír: Preklad ako čaro identity (Nad Knihou španielskej poézie v preklade a s komentármi Jána Zambora). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139, 2023, č. 2, s. 74 – 77.

KUNIAK, Juraj: Rozhovor s Jánom Zamborom. In: Romboid, roč. LVII, 2022, č. 8, s. 19 – 25.

TEPLAN, Dušan: V chlebnikovovom diele možno naďalej objavovať (rozhovor s Jánom Zamborom). In: Fraktál, ​roč. 5, 2022, č. 4, s. 128 – 134.

KUSÁ, Mária: Cena J. Hollého za rok 2021. In Kritika prekladu, 2022, 1-2, s. 94 – 99.  Dostupné na: https://www.kritikaprekladu.sk/wp-content/uploads/2022/09/KP-roc-2022-c1.pdf

BOJNIČANOVÁ, Renáta: Stretnutie s velikánmi. Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora. (Recenzia) In: Romboid, , LVII, 2022, č. 5, s. 92 ­– 96.

GOSZCZYŃSKA, Joanna: Samo Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka v interpretácii Jána Zambora. (Recenzia). In:  Slovenská literatúra, 2022, č. 5, s. 533 – 536. Dostupné aj na: https.//www.sav.sk/journals/uploads/092111825SL 5-22-GOSZCZYNSKA%20533-536.pdf

POSPÍŠIL, Ivo:  Ján Zambor básník. (zbierka básní Brána, Skalná ruža, 2020): Čem ja k vam približus´. Moskva: „MIK“. Dostupné na: https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2021/2/pospisil_jan_zambor_basnik.php#articleBegin

BALÁŽ, Anton: Slovenská komentovaná antológia španielskej poézie. Rozhovor s básnikom, literárnym vedcom a prekladateľom Jánom Zamborom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 61 – 66.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Brána do pamäti človeka. Ján Zambor: Brána. Knižná revue 2021/05, 01.07.2021, s. 32 – 33.

HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Brána. Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 16 – 118.

POSPÍŠIL, Ivo: Dvojjediná osobnost Jána Zambora (básník a znalec poezie). Recenzia. In: Slavica Litteraria, roč. 2/2021, roč. 2, s. 147 – 149. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/144681/1_SlavicaLitteraria_24-2021-2_17.pdf?sequence=1
 
BALÁŽ, Anton: Kniha španielskej poézie (Rozhovor A. Baláža s Jánom Zamborom o antológii Kniha španielskej poézie. V preklade a s komentármi Jána Zambora. Univerzita Komenského 2021).  http://www.kns.sk/aktuality.html

PODRACKÁ, Dana: Namiesto recenzie. Mystický básnik Samo Bohdan Hroboň. In: Tvorba, roč. XXXI. (XXXX.), 2021, č. 4, s. 86 – 88.

JUHÁSOVÁ, Jana: Ocenenia KNS za rok 2020. In: Romboid, 2021, LVI, č. 5, s. 38 – 41.

ŠPAČEK, Jozef: Sedem viet o siedmich knihách. Samo Bohdan Hroboň /Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambor. In: Slovenské pohľady, 11/2021, roč. IV + 137, s. 112 – 113.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách. Samo Bohdan Hroboň /Prosbopej slovenského chorľavca žobráka. V interpretácii Jána Zambor. In: Slovenské pohľady, 11/2021, roč. IV + 137, s. 149 – 150.

TEPLAN, Dušan: Hroboň v interpretácii. Rozhovor s literárnym vedcom Jánom Zamborom. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 154 – 156.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Keď bieda predstavuje bohatstvo. Ján Zambor interpretuje predstaviteľa mesianistickej línie v slovenskom romantizme Sama Bohdana Hroboňa. In: Denník N, roč. 7, č. 39, 26. februára 2021, s. 22.

MIHALKOVÁ, Gabriela: Slovenský prapejan žiaľoclivý. In: Knižná revue, roč. 30, č. 10, s. 24 – 25.

ŠČIBRANOVÁ, Petra: Galéria jedného obrazu. In Fraktál, 2021, roč. 4, č. 1, s. 178 – 180.

BALÁŽ, Anton: O slovenskom chorľavcovi žobrákovi Sama Bohdana Hroboňa a o chorom Slovensku.    http://www.kns.sk/balaz_hrobon.html

PODRACKÁ, Dana: Mystický básnik Samo Bohdan Hroboň. http://www.kns.sk/podracka_hrobon.html

JUHÁSOVÁ, Jana: Prémie KNS. S. Bohdan Hroboň: Prosbopej slovenského chorľavca žobráka v interpretácii Jána Zambora. Bratislava : LIC 2020.

http://www.kns.sk/cenakns2021.html

PASSIA, Radoslav: Niveu stable. In: Knižná revue, 2021, roč. XXXI, č. 7 – 8, s. 56. 16. 09. 2021.

POSPÍŠIL, Ivo: Výjimečná syntéza. (Rec. Zambor, J.: Stavebnost básne.) In: Proudy. Středoevropský časopis pro vědu a literaturu. 2019/1. http: //www.phil.mumi.cz/journal/proudy/ ISSN 1804-7246

ŠIMON, Ladislav: Laudácio (Cena KNS 2018) na Ján Zambor: Stavebnosť básne. In: Romboid, roč. LIII, 2019, č. 4 – 5, s. 85 – 88.

HRONCOVÁ, Ľubica: Zambor, Ján: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 60 – 64.

MIHALKOVIČ, Boris: Zamborova náruč nepremárnených príležitostí. Esej na sobotu. (Rec.: J. Zambor: Stavebnosť básne.) In: Pravda, sobota 12. 1. – Nedeľa 13. 1. 2019, XXIV/10. Pravda Víkend. Sobota 12. 1. 2019, s. 50 – ­ 51

KLAPÁKOVÁ, Mária: Dobrý ročník. Literárnovedná produkcia 2018. Príloha Slovenský knižný rok 2018. Knižná revue, XXIX. roč., 1. 8. 2019, č. 07/08

PETRAŠKO, Ľudovít: Poetika ako umenie (Ján Zambor: Stavebnosť básne). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 90 – 92.

ŠPAČEK, Jozef:  Sedem viet o siedmich knihách (Ján Zambor / Stavebnosť básne). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 5, s. 107 –108.

LUČANSKÝ, Albert: Tvarovanie významu a zmyslu básnického textu. Ján Zambor: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 86 – 89.

HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 1HRONCOVÁ, Ľubica: Zambor, Ján: Stavebnosť básne. Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 60 – 64.

PUCHEROVÁ, Dobrota a BEDNÁROVÁ, Katarína: Ján Zambor: Stavebnosť básne. https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7990

JUHÁSOVÁ, Jana: Kľúčové slová lyriky podľa Jána Zambora (Ján Zambor: Stavebnosť básne.) http://www.kns.sk/juhasova_zambor.html

HAJKO, Dalimír: Recenzie. Ján Zambor, Brána. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 11, s. 116 – 118.

ZELINKA, Milan: Zamborov vnúročný hlas. In: Romboid, roč. LVI, 2021, č. 1, s. 79 – 80.

VALCEROVÁ, Anna: Zbierka Jána Zambora Brána. In: Romboid, roč. LVI, 2021, č. 1, s. 74 – 79.

TYŠŠ, Igor: Macuo Bašó v slovenčine. Verzia, časopis zameraný na umelecký preklad. https://verzia.doslov.sk/číslo 1-2021/macuo-baso-v-slovencine/

KRÁLIKOVÁ- HASHIMOTO, Lena: Macuo Bašó [Matsuo Baschö].  Haiku. In: Studia  orientalica slovaca. ročník - volume 19, číslo - number 2, 2020, s. 189 – 191.

ZELINKA, Milan: Zamborov vnútorný hlas (Na okraj najnovšej autorovej zbierky). In: Romboid, LVI,2021, č. 1, s. 79  ̶  80.

VALCEROVÁ, Anna: Zbierka Jána Zambora Brána. In: Romboid, LVI, 2021, č. 1, s. 74 -- 79.

TEPLAN, Dušan: Hroboň v interpretácii. Rozhovor s literárnym vedcom Jánom Zamborom. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 154 – 156.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Keď bieda predstavuje bohatstvo. Ján Zambor interpretuje predstaviteľa mesianistickej línie v slovenskom romantizme Sama Bohdana Hroboňa. In: Denník N, roč. 7, č. 39, 26. februára 2021, s. 22.

Autor neuved.: JÁN ZAMBOR (nar. 1947, Tušická Nová Ves) je básnik, literárny vedec, prekladateľ... (+ ukážka z prip. básnickej zbierky Brána). In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 3 – 8.

PAVLIGOVÁ, Mária: Za všetkým stojí báseň (Poetika poézie a jej prekaldu). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 64 – 66.

ŠPAČEK, Jozef: Poetika poézie a jej prekladu. Venované životnému výročiu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Editorka Andrea Bokníková (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 123 – 124.

POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingird Skalická): Spoza Moravy (Ján Zambor: Stavebnosť básne). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 149 – 150.

VALCEROVÁ, Anna: II.4. Viacprúdová poézia Jána Zambora. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 100 – 116.

VALCEROVÁ, Anna: II.3. Zamborov Dom plný neviditeľných v intertextuálnych súvislostiach. In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 81 – 99.

JUHÁSOVÁ, Jana: O integrite tvorby a tvorcu. Kľúčové slová lyriky podľa Jána Zambora. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 169 – 173.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 20.

LUČANSKÝ, Albert: ZAMBOR, Ján: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 5, s. 414 – 416.

PETRAŠKO, Ľudovít: Poetika poézie a jej prekladu (Poetický aj poetologicky podnetný). In: Romboid, roč. LIII, 2019, č. 4 – 5, s. 122 – 124.

ŠIMON, Ladislav: Laudácio (Cena KNS 2018) na Ján Zambor: Stavebnosť básne. In: Romboid, roč. LIII, 2019, č. 4 – 5, s. 85 – 88.

HRONCOVÁ, Ľubica: Zambor, Ján: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 60 – 64.

Autor neuved.: Ján Zambor (nar. 1947, Tušická Nová Ves) je básnik, ... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 3, s. 25.

MIHALKOVIČ, Boris: Zamborova náruč nepremárnených príležitostí. Esej na sobotu. (Rec.: J. Zambor: Stavebnosť básne.) In: Pravda, sobota 12. 1. – Nedeľa 13. 1. 2019, XXIV/10. Pravda Víkend. Sobota 12. 1. 2019, s. 50 ­ 51

KLAPÁKOVÁ, Mária: Dobrý ročník. Literárnovedná produkcia 2018. Príloha Slovenský knižný rok 2018. Knižná revue, XXIX. roč., 1. 8. 2019, č. 07/08

PETRAŠKO, Ľudovít: Poetika ako umenia (Ján Zambor: Stavebnosť básne). In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 90 – 92.

KOLESÍK, Milan: Tanka v zbierke Jána Zambora Pod jedovatým stromom. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 2, s. 44 – 64.

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

ŠPAČEK, Jozef:  Sedem viet o siedmich knihách (Ján Zambor / Stavebnosť básne). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 5, s. 107 –108.

LUČANSKÝ, Albert: Tvarovanie významu a zmyslu básnického textu. Ján Zambor: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIX. (XXXVIII.), 2019, č. 1, s. 86 – 89.

HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Stavebnosť básne (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 116 – 118.

HRONCOVÁ, Ľubica: Zambor, Ján: Stavebnosť básne. Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 60 – 64.

PUCHEROVÁ, Dobrota a BEDNÁROVÁ, Katarína: Ján Zambor: Stavebnosť básne. https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7990

MIHALKOVIČ, Boris: Zamborova náruč nepremárnených príležitostí. Esej na sobotu. (Rec.: J. Zambor: Stavebnosť básne.) In: Pravda, sobota 12. 1. – Nedeľa 13. 1. 2019, XXIV/10. Pravda Víkend. Sobota 12. 1. 2019, s. 50 ­– 51.

JUHÁSOVÁ, Jana: Kľúčové slová lyriky podľa Jána Zambora (Ján Zambor: Stavebnosť básne.) http://www.kns.sk/juhasova_zambor.html

Autor neuved.: Ján Zambor (nar. 1947, Tušická Nová Ves) je básnik, literárny vedec, ... In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 9 – 10, s. 6.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291, 296, 297.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

POSPÍŠIL, Ivo (preložila Ingird Skalická): Spoza Moravy. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 148 – 149.

ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 104 – 107.

KRAJANOVÁ, Kristína: Konferencia Poetika poézie a jej prekladu k životnému jubileu profesora Jána Zambora (z vedeckého života). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 1, s. 84 – 86.

TEPLAN, Dušan – ZAMBOR, Ján: "Výzvou je pre mňa zvrchovaná báseň s významnými ľudskými obsahmi". Rozhovor s profesorom Jánom Zamborom. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 229 – 252.

POSPÍŠIL, Ivo: Klíčové dílo o Ivanu Kraskovi (Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. Literárne informačné centrum, Bratislava 2016). In Proudy. 2017. ISSN 1804-7246.Dostupné na:  http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2017/1/pospisil_klicove_slovo_o_i_kraskovi.php

ŠAH: Ján Zambor – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 12, s. 156.

POSPÍŠIL, Ivo (preklad: Ingrid Skalická): Ján Zambor: Dom neviditeľných. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 143 – 144.

HAJKO, Dalimír: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše (Ivan Krasko v interpretáciách). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 117 – 119.

PETRAŠKO, Ľudovít: Prehliadané okamihy poézie. Ján Zambor: Vzlyky nahej duše – Ivan Krasko v interpretáciách. (Recenzia). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 162 – 163.

VALCEROVÁ, Anna: 140. výročie narodenia Ivana Krasku (1976). In: Slovenčinár, roč. 3, 2016, č. 3, s. 48 -- 50.
dostupné na: http://www.saus2002.sk/casopis/slovencinar9_casopisSAUS.pdf

LUČANSKÝ, Albert: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 3, s. 82 – 84.

JUHÁSOVÁ, Jana: Zambor, Ján. Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Litikon. Časopis pre výskum literatúry. Juornal for literature Research, 2016, ročník 1, č. 2, s. 174 --176.

LUČANSKÝ, Albert: Ján Zambor: Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. In: Tvorba, XXVI (XXXV), 2016, č. 3, s. 82 – 84.

ŠPAČEK, Jozef: Ján Zambor / Dom plný neviditeľných. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 117.

TURAN, Andrijan: Jednou nitkou (Kniha Hlboký lov (slov) + jej prezentácia na Bibliotéke). In: Knižná revue, roč. XXV, 18. 11. 2015, č. 23, s. 9.

Autor neuved.: Knižné leto... (V Letnej čitárni U červeného raka). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 4.

STRUHÁROVÁ, Terézia: Ján Zambor: Dom plný neviditeľných (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 1. 7. 2015, č. 13, s. 10.

PAVLIGOVÁ, Mária: "Dovidieť až do zázraku". Ján Zámbor: Dom plný neviditeľných. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 48 – 49.

POKORNÝ, Milan: Interpretace jako "zúčastněné tvořivé čtení". In: Slavica litteraria.

2015,

vol. 18, iss. 1, pp. 213 – 214.
http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134473/1_SlavicaLitteraria_18-2015-1_26.pdf?sequence=1

MIHALKOVIČ, Boris: S diskrétnym apelom na ľudskosť. In: Pravda, 14. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351810-s-diskretnym-apelom-na-ludskost/

BRÜCK, Miroslav: Poézia bdelosti. Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 3, s. 66 – 67.

MIHALKOVIČ, Boris: S diskrétnym apelom na ľudskosť. (Kniha týždňa). Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 4. 2015, č. 83, s. 32.

BRÜCK, Miroslav: Poézia bdelosti. In kns.sk/kriticke_reflexie.html

HAUGOVÁ, Mila: Poézia pamäťových záberov. In kns.sk/kriticke_reflexie.html

PETRAŠKO, Ľudovít. Lyrika spojená s nostalgiou. In: Literárny týždenník, roč. XXVIII, 2015, č. 29 – 30, s. 12.

POKORNÝ, Milan: Interpretace jako „zúčastněné tvořivé čtení“. In: Slavica litteraria, 18, 2015, č. 1, s. 213 – 214.

POSPÍŠIL, Ivo: Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ... In: Proudy. Literární časopis Středoevropského centra slovanských studií a Ústavu slavistiky FF. 2. 9. 2015.Dostupné na http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/anotace/2014/1/Pospisil_Zambor_Nieco_ako_laska_nieco_ako_sol.php

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Dlhy voči slovenskej poézii. In: G. Rakúsová: Z literárnych reflexií. F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2015, s. 150 – 151.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Stačí, že niekde čítajú básne. In: G. Rakúsová: In: Z literárnych reflexií. F. R. & G., Ivanka pri Dunaji 2015, s. 53 – 57.

-rm-. Inšpiratívne. In: Knižná revue, 2015, roč. XXV., č. 3, s. 2.

STANKOVÁ, Mária: Láska ako soľ do rany. In: Dotyky, XXVII, 2015, č. 3, s. 53.

STRUHÁROVÁ, Terézia. Dom plný neviditeľných. In: Knižná revue, 2015, roč. XXV., č. 13, s. 10.

VALCEROVÁ, Anna: Zamborov Dom plný neviditeľných v intertextuálnych súvislostiach. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie... Ed. M. Součková. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov 2015, s. 30 – 47.

bj: Ján Zambor: Dom plný neviditeľných. In: Pravda, 24. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/349328-jan-zambor-dom-plny-neviditelnych/

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 36.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Každá báseň má svoj čas, ale čas básne je kratší, než si myslíš. (Kniha týždňa.) In: Pravda. Víkend, roč. XXIV, 18. októbra 2014, č. 240, s. 34.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/334126-kniha-tyzdna-kazda-basen-ma-svoj-cas-ale-cas-basne-je-kratsi-nez-si-myslis/
(25. 10. 2014)

POSPÍŠIL, Ivo: Spoza Moravy. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. (Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 145 – 146.

HOLEČKA, Emil: Fascinácia poéziou a ruky, na ktorých smieme plakať. Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. In: Literárny týždenník, roč. XXVII., 23. 4. 2014, dvojčíslo 15 – 16, s. 11. (Rec.)

HOSTOVÁ, Ivana – MRÁZ, Peter: Reflexia minulosti (Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách; Jozef Tatár: Z poézie troch storočí). In: Knižná revue, XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 9.

ŠPAČEK, Jozef: Dôkladný ponor do hĺbky, www.noveslovo.sk, 9. marca 2014.
http://www.noveslovo.sk/c/Dokladny_ponor_do_hlbky (Recenzia)

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. In: .týždeň, XI, 27. januára 2014, č. 5, s. 60. (Minirecenzia.)

-jaga- (Ján Gavura): Ján Zambor.: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách. In: Vertigo, 2013, č. 3 – 4, s. 29.  (Rec.)

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

MATTOVÁ, Lucia: Osobná antológia (Ján Zambor: Kniha ruskej poézie). In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 8.

BÁBIKOVÁ, Marta – DOMŠCYNA, Róža: Literatúra bez nálepiek (Prečo ste do nemčiny preložili básne Jána Zambora, čím vás zaujala jeho poézia? ...). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. XXII, 16. 5. 2012, č. 10, s. 5.

HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Proglas – opäť inak. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 6 – 7.

FELDEK, Ľubomír: Jedna z bilancií Jána Zambora. Ján Zambor: Kniha ruskej poézie. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 1, s. 26 – 27.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Zambor – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 159 – 160.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVIII.

MRÁZ, Peter: Ján Zambor: Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 3.

BÍZIKOVÁ, Margita – ZAMBOR, Ján: Strata sa dotýka každého (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 4.

BOJNIČANOVÁ, Renáta: Naše životy sú rieky, ktoré ústia do mora. Ján Zambor: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 44 – 45.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVI – XXVII, XXVIII.

MRÁZ, Peter: Hviezdoslav v interpretáciách (Zostavil a edične pripravil Ján Zambor). In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 3.

Autor neuved.: Slovenský knižný rok 2008 (Prémie Ceny Jána Hollého 2008). In: Knižná revue – príloha,  roč. XIX, 5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. V.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXVI.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, Igor: Chvála (básnickej) rôznorodosti (Ján Zambor: Sťahovavé srdce). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 4.

ČERTÍK, Jozef: Sťahovavé srdce v labyrinte sveta. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 92 – 96.

TEPLAN, Dušan: Interpretácia ako u-tópia. Ján Zambor: Interpretácia a poetika. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 9, s. 51– 53.

ŠAH: Ján Zambor – 60. (Pripomíname si). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 158 – 159.

HOCHEL, Igor – ZAMBOR, Ján: Mnohotvárnosť je život (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 11. 4. 2007, č. 7, s. 5.

POKORNÁ, M.: Ján Zambor (Personálna bibliografia). Michalovce: Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 2007.

MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 3.

Autor neuved.: Cena Jána Hollého za preklad 2005 (Cena Jána Hollého za preklad prózy – Louis de Bernières: Vtáky bez krídel). In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 6.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

TOMÁŠ, Radoslav: Kvalifikovaný sprievodca po slovenskej poézii 20. storočia (Ján Zambor: Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 5.

VOJTECHOVÁ, Eva: Hľadanie rozstratených poznatkov (Ladislav Čúzy, Ján Gbúr, Dana Kršáková, Marcela Mikulová, Dagmar Robersts, Ján Zambor: Panoráma slovenskej literatúry). In: Knižná revue, roč. XV, 31. 8. 2005, č. 18, s. 10.

VALCEROVÁ, A.: Ján Zambor. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

CSIBA, K.: Do tretice všetko naj (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: RAK, 9, 2004, č. 3.

HOCHEL, I.: Portréty na pokračovanie (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Romboid, 39, 2004, č. 6.

PRUŠKOVÁ, Z.: Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov III. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 1.

KOTULIAKOVÁ, Tatiana: Slovenská poézia v Madride (M. Rúfus: Zvony; J. Zambor: Melancholický žrebec). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 7.

TOMÁŠ, Radoslav: Z decembrového stromu (Ján Zambor: Melancholický žrebec). In: Knižná revue, 9. 6. 2004, č. 12,  s. 5.

SABO, Róbert: O básni a jej preklade. In: Knižná revue, 26. 5. 2004, č. 11, s. 2.

ZAMBOR, Ján: Sen silnejší ako ja. Listovanie v lyrickom denníku Jána Zambora. In: Knižná revue, roč. XIII, 19. 2. 2003, č. 4, s. 12.

HOCHEL, I.: Dotyky, sondy, postoje. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2003.

KOŠŤÁL, A.: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Literárny týždenník, 16, 2003, č. 7.

VANOVIČ, J.: Španielsky básnický barok v slovenčine (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Tvorba T, 13 (22), 2003, č. 2.

BILÝ, P.: Preklad nad zlato (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 17.

ČERTÍK, J.: Ján Zambor: Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka. (Zo španielskych originálov vybral, preložil a doslov napísal Ján Zambor). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 12, s. 126.

-red-: Ján Zambor – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118,  2002, č. 12, s. 158.

KOVALČÍK, V.: Cenné nahliadnutie (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11.

DRASTICH, M.: Barok košatý myšlienkami (Ján Zambor: Zaľúbený prach). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 15.

KUZMÍKOVÁ, Jana: Ján Zambor a kol.: Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 1, s. 77 – 78.

BEŇOVÁ, J.: Spisovatelia v nových farbách (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 10.

KRŠÁKOVÁ, D.: Nový interpretačný zborník (Ján Zambor, ed.: Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 40.

MIHALKOVIČ, J.: Ad hoc (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 17.

PISÁR, V.: Podobizne a podobnosti (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: RAK, 6, 2001, č. 2.

REBRO, D.: Posledný trubadúr? (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

SOUČKOVÁ, M.: Systém v rôznorodosti (Ján Zambor, ed.: Portréty slovenských spisovateľov). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 44.

GAJDOŠ, Martin: Svet v kvapkách (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 5.

BÁTOROVÁ, M.: Obrazy a sny (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 43.

HOCHEL, I.: Tretíkrát preklad ako… (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Romboid, 35, 2000, č. 6.

KUSÁ, M.: Preklad ako… (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2, 2000, č. 20.

MARUŠIAK, J.: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Revue svetovej literatúry, 36, 2000, č. 4.

POTANČOK, A.: Kvapky tiché, prosebné (Ján Zambor: Soprán dažďových kvapiek). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 2.

ŠTROBLOVÁ, Jana: Cez rieku Léthé (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

ULIČNÝ, Miloslav: Cenná kniha (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

FELDEK, Ľubomír: Zamborov "román" o slovenskom básnickom preklade (Ako prekladajú slovenskí básnici. O knihe Jána Zambora Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 3.

PROKEŠOVÁ, V.: Ako básnici prekladajú poéziu (Ján Zambor: Preklad ako umenie). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 5.

-r-: Ján Zambor: Preklad ako umenie. In: Knižná revue, roč. X, 1. 3. 2000, č. 5, s. 4.

ŠELEPEC, J.: Ján Zambor (Personálna bibliografia). Prešov 2000.

FERKO, Miloš: Osvetlená galéria (A. Bokníková, L. Čúzy, P. Darovec, D. Kročanová, V. Mikula, J. Zambor: Portréty slovenských spisovateľov I). In: Knižná revue, roč. IX, 3. 2. 1999, č. 3, s. 5.

ČÚZY, L.: Analytické interpretácie (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 4.

DRUGOVÁ, I.: Ján Zambor: Báseň a ticho (o poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov). In: Revue svetovej literatúry, 34, 1998, č. 1.

FERKO, Miloš: Dve podoby knihy (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Knižná revue, roč. VIII, 18. 2. 1998, č. 4, s. 5.

GAVURA, J.: Ján Zambor: Báseň a ticho. In: Verbum, 9, 1998, č. 1.

HOCHEL, I.: Poézia očami básnika a erudovaného interpreta (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Romboid, 33, 1998, č. 9.

LIBA, P.: Ján Zambor: Báseň a ticho. In: Kultúra, 1, 1998, č. 27 – 28.

ŠABÍK, V.: Literárne regenerácie. Bratislava: TypoSet 1998.

VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, A.: Mlčanie nabité obsahom (Ján Zambor: Báseň a ticho). In: Literika, 3, 1998, č. 2.

ŠABÍK, V.: Pod pohostinným stromom poézie. In: Literika, 2, 1997, č. 4.

ČERTÍK, Jozef: Rukopis tlmený klasikou.Ján Zambor: Pod jedovatým stromom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 6. s. 147 – 148.

ČÚZY, L.: Mozaika prežitého (Ján Zambor: Pod jedovatým stromom). In: Slovenské pohľady, 4 + 112, 1996, č. 12.

GALLO, I. – ZAMBOR, J.: Báseň, cesta k obnove (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 13.

ČIERNA, M.: Zem plynie zo Zemplína (Ján Zambor: Plné dni). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 5.

GOMBA, C.: Ján Zambor: Plné dni. In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

HOMZA, M.: Čím by sme boli bez vody? (Ján Zambor: Plné dni). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 7.

ŠTEVČEK, P.: A plnosť poézie? (Ján Zambor: Plné dni). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 25.

TURAN, J.: Studzinka čistej poézie (Ján Zambor: Plné dni). In: Romboid, 24, 1989, č. 4.

VALCEROVÁ-BACIGÁLOVÁ, H.: Zamborov preklad Cvetajevovej a básnický preklad na Slovensku po roku 1945. In: Revue svetovej literatúry, 24, 1988, č. 3.

SIKA, P.: Ján Zambor: Kôň na sídlisku. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 1.

HOCHEL, I.: V úsilí o pretváranie skutočnosti (Ján Zambor: Kôň na sídlisku). In: Romboid, 19, 1984, č. 11.

KRIŽKA, T.: Nad prekladmi Jána Zambora. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 4.

ROSENBAUM, K.: Čarodejná kniha (Ján Zambor: Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka). In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 8.

SULÍK, I.: Trvalé úlohy súčasnej lyriky. In: Nové slovo, 26, 1984, č. 8.

ŠTEVČEK, P.: Ján Zambor: Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka. In: Romboid, 19, 1984, č. 5.

VADKERTIOVÁ, L.: Náš hosť Ján Zambor. In: Revue svetovej literatúry, 20, 1984, č. 2.

VAŠKO, I.: Básnenie zo života (Ján Zambor: Kôň na sídlisku). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 10.

ĎURIŠIN, D.: Literárne konfrontácie (Ján Zambor: Ivan Krasko a poézia českej moderny). In: Slovenské pohľady, 98, 1982, č. 6.

RICHTER, M.: Básnik medzi citom a rozumom (Ján Zambor: Neodkladné). In: Romboid, 16, 1981, č. 5.

ŠTEVČEK, P.: Ján Zambor: Neodkladné. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 3.

HEVIER, D.: Neodkladná poézia (Ján Zambor: Neodkladné). In: Nové slovo mladých, 3, 1980, č. 10.

BAGIN, A.: Ján Zambor: Zelený večer. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 1.

FELDEKOVÁ, O. – ZAMBOR, J.: Naše interview s Jánom Zamborom. In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 3.

ONDRUŠKOVÁ-VARGOVÁ, B.: Nad tromi debutmi (Ján Zambor: Zelený večer). In: Nové slovo mladých, 1, 1978, č. 2.