Jaroslav Chovanec

7. 2. 1935
Hrnčiarske Zalužany
Žáner:
odborná literatúra, iné

Životopis autora

Jaroslav CHOVANEC študoval na gymnáziách v Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi a v Bratislave, kde r. 1954 maturoval, 1957 – 62 na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 57 zememeračský technik v Oblastnom ústave geodézie a kartografie v Žiline, po štúdiách 1962 – 68 a 1970 – 72 odborný asistent na Katedre št. práva Právnickej fakulty UK, 1969 pracoval ako konzultant pre čs. federáciu na Ústrednom výbore KSS, 1972 právnik národného podniku Matador v Bratislave-Petržalke, 1972 – 74 vedúci sekretariátu ústredného výboru Zväzu čs.-sovietskeho priateľstva v Prahe, 1974 – 77 náčelník Katedry historicko-právnych predmetov na Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti v Prahe a v Bratislave, 1977 – 98 pracovník Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave, od 1998 pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, žije v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej i v popularizačnej činnosti sa venuje širokému okruhu teórie štátu a práva, najmä ústavnému, volebnému a súkromnému právu, v poslednom desaťročí otázkam slov. štátnosti. Autor a spoluautor monografií, vysokoškolských skrípt a vedeckých štúdií, popri  odbornej literatúre sa prezentoval aj popularizačnými knihami (Slovenské národní povstání – slavná kapitola dějin našich národů; Československá socialistická federácia, obe 1974; Desať rokov československej federácie, 1978; Revolučný a štátoprávny odkaz SNP, 1981; Štát a právo v otázkach a odpovediach, 1985; Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky, 1994; Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo, s F. Červeňanskym, 2005 a i.).