Jaroslav Vlček

22. 1. 1860
Banská Bystrica
—  21. 10. 1930
Praha (Česko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, publicistika

Životopis autora

Jaroslav VLČEK, dcéra → Viera Szatmáryová-Vlčková. R. 1878 maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1878 – 82 študoval slavistiku a germanistiku na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1882 – 85 stredoškolský prof. v Brne, 1885 – 1901 v Prahe, 1901 – 07 mimoriadny prof., od 1907 riadny prof. na českej univerzite, 1919 – 23 prednosta slovenského oddelenia na Ministerstve školstva a národnej osvety, 1923 – 30 prof. na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, súčasne od 1919 správca Matice slovenskej v Martine. Zakladateľská osobnosť modernej slovenskej a českej literárnej historiografie a literárnej kritiky. Od januára 1879 do 1880 uverejňoval v Orle Listy z Čiech, v ktorých venoval pozornosť literatúre a národnému životu. Súčasne v českých periodikách publikoval state o slov. národnom a literárnom živote. Autor kníh Literatúra na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a uspěchy (1881), Dejiny literatúry slovenskej (1889 – 90), K dejinám literatúry slovenskej (1911), Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice slovenské (1913), 2-zv. Dějiny české literatury (1897 – 1921), Literatura česká 19. století (1902 – 07, kolektívne dielo, do ktorého napisal kapitolu o romantizme). Zúčastnil sa na polemikách o pravosti Královédvorského a Zelenohorského rkp. (odporca ich pravosti). V monografiách Pavel Josef Šafařík (1896), Několik kapitolek z dějin naši poesie (1898) a Nové kapitoly z dějin literatury české (1912) ako podal ucelený pohľad na literárne problémy a postavy. Bol redaktorom periodík Obzor literární a umělecký (1899 – 1901), Listy filologické (1899 – 1919), Lumír (1906 – 10), Naše řeč (1917 – 29). Bol editorom kníh Spevy Jána Bottu (1880), Verše Janka Kráľa (1893) a i. Pričinil sa o rozvoj vedeckej a vydavateľskej činnosti Matice slov., v ktorej založil edíciu Diela slov. spisovateľov, vydal v nej 7. zv. (J. Kollár, K. Kuzmány, J. Matuška, V. Paulíny-Tóth, J. M. Hurban, Ľ. Štúr); súčasne redigoval ďalšiu matičnú edíciu Čítanie študujúcej mládeže; bol zostavovateľom stredoškolských čítaniek, vychoval viaceré generácie slov. a českých literárnych historikov.