Jozef Felix photo 1

Jozef Felix

27. 5. 1913
Ružomberok
—  14. 4. 1977
Bratislava
Pseudonym:
dr. Jozef Biely, Pavol Šťastný
Žáner:
literárna veda

Komplexná charakteristika

Talent a široký odborný rozhľad Jozefa Felixa sa najväčšmi prejavil v literárnohistorickej eseji, literárnej kritike, ale aj vo výnimočnej a rozsiahlej prekladateľskej tvorbe z románskych literatúr. Jeho literárne názory boli od počiatku hodnotovo mimoriadne vyhranené, na literárne dielo (pôvodné i preložené) kládol vysoké nároky, dané jeho až vášnivým záujmom o románske kultúry i hlbokým vzdelaním v tejto oblasti. Podobne ako Alexander Matuška konfrontoval slovenskú literatúru s európskym kontextom. Kritický diskurz, vychádzajúci prísne z kánonu originality, náročného skúmania pôvodnosti diel, ktorým Matuška oživil literárne prostredie tridsiatych rokov, rozvíjal však Felix po svojom. Do literárnych procesov pred druhou svetovou vojnou zasiahla napríklad veľmi výrazne Felixova kritická polemika s Dobroslavom Chrobákom o pôvodnosti jeho zbierky poviedok Kamarát Jašek, ktorá – napriek istej miere nespravodlivosti a až totálneho odmietnutia prínosov z cudzích poetík – zároveň upozornila na zložitosť tvorby v látkových a formálnych rámcoch poetiky výrazných literárnych prúdov, ktoré už v európskych krajinách vymedzili košato rozvetvený estetický reliéf (v tomto prípade expresionizmus, no najmä francúzsky naturizmus a vitalizmus). Literárny vývin a najmä kontexty ďalšej Chrobákovej tvorby však ukázali, že v zbierke Kamarát Jašek nešlo o plagiát, ale o svojbytné spracovanie látky vytvorenej v minulosti, ktoré je v dejinách literatúry bežné (Shakespeare, Montesquieu, Goethe). Podobný charakter mala polemika o Anjelských zemiach Hany Zelinovej z roku 1947 – v nej sa však riešil skôr problém hodnotového vzťahu klasicky stvárnenej literatúry obľúbenej kritikmi a literatúry, obľúbenej širokou masou čitateľov, ktorú dnes označujeme termínom bestseller.

Felixove analyticko-esejistické pohľady na najväčšie zjavy svetovej literatúry vychádzali časopisecky v rokoch 1936 – 1976. Tvorbu do roku 1966 obsahujú knižné diela Cesty k veľkým, Modernita súčasnosti, Dve románske fresky. Z literárnych kritík domácej tvorby vznikla kniha Harlekýn sklonený nad vodou. Felixovu mimoriadnu rozhľadenosť a hĺbku reflexívneho záberu súhrnne zachytili šesťzväzkové Vybrané spisy. Prvý zväzok s názvom Kritické rozlety zachytil jeho prvé vývinové obdobie v rokoch 1936 – 1944. Felixovu kritickú aktivitu po oslobodení do konca sedemdesiatych rokov priniesol druhý zväzok Domov i svet. Články, doslovy, štúdie o francúzskej a španielskej literatúre z rokov 1935 – 1955 tvoria tretí zväzok Na cestách k veľkým. Mimoriadne cenná je Felixova spolupráca s Viliamom Turčánym na preklade Danteho Božskej komédie. Hodnotným spôsobom ovplyvnil aj podobu prekladu prvej časti monumentálneho renesančného románu F. Rabelaisa Gargantua a Pantagruel (preklad Jozef Brandobur). Romanistické štúdie Jozefa Felixa z rokov 1956 – 1966 obsahuje štvrtý zväzok V sprievode majstrov. Čiastkové štúdie z dejín európskych literatúr priniesol piaty zväzok Európske obzory. Posledný, šiesty zväzok Literárne križovatky tvoria slovakistické, komparatistické aj romanistické štúdie.

Peter Valček