Jozef G. Cincík

8. 3. 1909
Clopodia (Rumunsko)
—  28. 1. 1992
Danville (PA, USA)

Životopis autora

Jozef G. CINCÍK sa narodil 8. 3. 1909 v Rumunsku, od r. 1915 navštevoval ľudovú školu v Trnave a v Kláštore pod Znievom, 1919 – 28 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1928 – 32 na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, r. 1938 externe absolvoval dejiny umenia na UK v Bratislave. Od r. 1932 pôsobil ako tajomník Umeleckého odboru Matice slov. a riaditeľ Št. pamiatkového ústavu pre stredné Slovensko v Martine. R. 1945 emigroval do Talianska, odtiaľ r. 1947 do USA, kde pôsobil ako prof. archeológie a dejín cirkevného umenia a výtvarník v Spring Valey a v Clevelande. Venoval sa štúdiu dejín slov. výtvarného, najmä sochárskeho umenia, vydal knihu o anglickom dvornom maliarovi na Slovensku Jakubovi Bogdanovi (1934), prácu o barokových freskách na Slovensku, monografické štúdie o M. Benkovi a Ľ. Fullovi, v emigracii prácu o majorovi J. L. Polereckom a i. Ako výtvarník sa venoval knižnej grafike, maľbe a tvorbe vitráží, ktoré realizoval najmä v kostoloch a cirkevných stavbách v USA, Kanade a i. Ako organizátor kultúrneho, umeleckého a literárneho života na Slovensku bol iniciátorom matičných a martinských umeleckých, divadelných a vydavateľských podujatí, patril k spoluzakladateľom tlačiarne Neografia, zaslúžil sa o úpravu vydaní ako redaktor viacerých matičných edícií (Spisy Umeleckého odboru, Knižnica výtvarného umenia a i.), v spolupráci s F. Hoffmannom navrhoval scény a kostýmy hier uvádzaných Slov. spevokolom a pod. Prekladateľ divadelných hier do slovenčiny (G. B. Shaw, J. B. Molièra i.).