Július Noge

30. 1. 1931
Vidiná
—  3. 10. 1993
Bratislava
Pseudonym:
Juraj Vidovenec
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Životopis autora

R. 1942 – 50 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Od r. 1955 pracoval v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Popredný slov. literárny historik a kritik, venoval sa hlavne skúmaniu prózy 19. a 20. stor. V literárnohistorickom výskume publikoval štúdie o Timrave, Jégém, Zechenterovi-Laskomerskom, Vajanskom, ale najmä o M. Kukučínovi v 2-zv. práci Martin Kukučín tradicionalista a novátor (1962, 1975) a v knihe Martin Kukučín. Epik života – život v epike (1991). Diela: Slovenská romantická próza (1969), Prozaik Vladimír Mináč (1962), Próza Kláry Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak (1975), Hľadanie epickej syntézy (1980), Podoby realizmu v medzivojnovej próze (1983), Literatúra v pohybe (1968), Kritické komentáre (1974), Zlatý fond slovenskej literatúry (1968). Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe akademickej syntézy Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984) a Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978), autor publikácie Apercu de la Litterature Slovaque (1968) a knihy Literatúra v literatúre (1988). Ako editor pripravil návrhy a realizoval vydania spisov J. M. Hurbana, J. Kalinčiaka, G. K. Zechentera-Laskomerskeho a T. Vansovej, zostavil antológiu zo slov. humoristickej literatúry Veselé prechádzky (1959), antológiu slov. ľúbostných noviel z medzivojnového obdobia Nesmrteľní milenci (1977), antológiu slov. historických noviel 20. stor. Svadobná noc (1978) a i.