Július Pašteka

16. 7. 1924
Sereď
—  16. 11. 2019
Bratislava
Pseudonym:
A. Karen, Andrej Rehák, Július Hojer, Juraj Domasta, Martin Jánsky
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Stručná charakteristika

Prof. PhDr. Július PAŠTEKA,  DrSc., Dr. h. c., je literárny vedec a historik, teatrológ, filmológ, umenovedec a estetik. Svoj život prežil ako služobník ducha. Musel sa vyrovnávať s nežičlivosťou mocných, keď mu zakázali publikovať, stál však pevne za svojimi názormi. Je autorom knižných publikácií Literárna siluetka J. W. Goetheho (1957), Estetické paralely umenia (1976 – túto knihu v čase totality zakázali), Slovenská dramatika v epoche realizmu (1990), Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I., II. (1998), Pozvanie do poézie Janka Silana (1995), Eseje o svetových dramatikoch (1998), Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (2002), Literatúra ako svetlo (2004), Svet literatúry, literatúra sveta. I., II. (2005), Spätný pohľad bez kamery (2005), Jozef Felix ako literárna osobnosť (2008). Spomínam očami. Štúdie a spomienky (2010), Nemecké siluety (2011), Dotyky s básnikom Dantem (2014).

Napísal stovky vedeckých štúdií uverejnených časopisecky a desiatky úvodov či doslovov do knižných publikácií. Nesmierne cenná je jeho editorská činnosť, pripravil vyše osemdesiat publikácií, medzi nimi Matuškove Medailóny (1960), Hanusov Kostol ako symbol (1995) či Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000). Na vydanie pripravil diela takých osobností ako Ladislav Hanus, Janko Silan, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Rudolf Dilong, Andrej Žarnov či Pavol Strauss.

Za svoju prácu získal množstvo vyznamenaní. Medzi najvýznamnejšie patrí Veľký kríž rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého – najvyššie ocenenie pápeža Jána Pavla II. pre laikov (1999) a Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, ktorý mu udelil prezident Slovenskej republiky v roku 2004. Július Pašteka vniesol do literárnej vedy fenomény precíznosti, systematickosti a vertikálnej sondy, prepájajúcej životy autorov s ich dielom.

Kalendárium

Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc., Dr. h. c.

16. júla 1924 – narodil sa v Seredi ako druhý syn Rudolfa a Emílie Paštekovej 1943 – zmaturoval s vyznamenaním na trenčianskom gymnáziu (gymnáziá navštevoval v Bratislave, Nových Zámkoch, Šuranoch (Maďarsko), Trnave a Trenčíne)

1943 – poslucháč Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (filozofia - francúzština)

1945 – 46 štúdium na Literárnej fakulte v Lausanne (Švajčiarsko), spojené so študijnou cestou v Taliansku

1950 – rigorózna skúška a obhajoba dizertačnej práce Výchova a umenie. Príspevok k teórii estetickej výchovy

1950 – 1951 – odborný asistent Literárnovedného ústavu SAVU

1950 – uzavrel manželstvo s Máriou Paštekovou (1929 – 1978)

1951 – prepustený zo SAVU pre údajný kozmopolitizmus

1951 – vedúci redaktor tzv. teoretickej redakcie Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry (neskôr premenovaného na Tatran

1951 – narodila sa mu dcéra Marta

1954 – narodila sa mu dcéra Katarína

1957 – vyšlo dielo Literárna siluetka J. W. Goetheho

1958 – zomrela mu šesťročná dcéra Marta

1959 – narodil sa mu syn Tomáš

1961 Majster Pavol z Levoče (spoluautor). Majstri slovenskej palety

1962-1963 pracovník Slovenskej akadémie vied, Kabinet orientalistiky

1963 – 1972 pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV

1964 – narodila sa mu dcéra Andrea

1966 –udelenie hodnosti kandidát vied (CSc.) na základe práce Kapitoly z dejín svetového divadla

1968 – rehabilitácia v SAV v súvislosti s prepustením a obvinením z tzv. kozmopolitizmu v roku 1951

1965–1969 –šéfredaktor odbornej revue Slovenské divadlo

1972 -- začal prednášať na Vysokej školy múzických umení

1973 – 1989 samostatný vedecký pracovník Umenovednom ústave, sekcie divadla a filmu

1973 – pracovník Umenovedného ústavu SAV

1974 – udelenie Striebornej plakety Ľudovíta Štúra (SAV)

1976 – vyšlo dielo Estetické paralely umenia

1976 – zákaz knihy Estetické paralely umenia

1979 – zomrela mu manželka Mária

1990 – Predsedníctvo SAV rehabilitovalo Júliusa Pašteku

1990 – 1995 vedúci vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV.

1991 – vyšlo dielo Slovenská dramatika v epoche realizmu

1991 – na základe monografie Slovenská dramatika v epoche realizmu  získal titul DrSc.

1992 – na Vysokej škole múzických umení získal hodnosť univerzitného profesora  

1995 – odchod do dôchodku zo SAV

1995 – vedecký redaktor vydavateľského družstva Lúča

1998 – vyšlo dielo Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. II. Eseje o svetových dramatikoch

2001 – udelený čestný titul doctor honoris causa Trnavskej univerzity v Trnave

2002 – vyšlo dielo Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny

2004 – vyšlo dielo Literatúra ako svetlo

2005 – vyšlo dielo Spätný pohľad bez kamery

2008 – vyšlo dielo Jozef Felix ako literárna osobnosť

2009 – udelený čestný titul doctor honoris causa Katolíckej univerzity v Ružomberku

2010 – vyšlo dielo Spomínam očami (Štúdie a spomienky)

2011 – vyšlo dielo Nemecké siluety

2014 – vyšlo dielo Dotyky s básnikom Dantem

2015 – vyšlo dielo Takto som ich poznal

2016 – vyšlo dielo Mozaika