Kristína Krnová

22. 8. 1952
Rimavská Sobota
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu

Životopis autora

Kristína KRNOVÁ študovala na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Prednáša dejiny slov. literatúry na Fakulte humanitných a spoločenských vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike vývoja súčasnej slov. prózy po r. 1945. Spočiatku uverejňovala recenzie v Slov. pohľadoch a v Romboide, neskôr štúdie v Slov. literatúre. Život a dielo moderných slov. prozaikov analyzovala vo viacerých účelových metodických príručkách (Peter Karvaš, 1992; Próza Ladislava Ťažkého v kontexte modernej slovenskej literatúry, 1993; Prozaik Dušan Mitana, 1995; Osobnosť a dielo Petra Karvaša; Vojnová tematika v tvorbe Vladimíra Mináča, obe 1996; Z novšej slovenskej prózy – Lyrická próza Andreja Chudobu, 1997; Poviedky Jozefa Puškáša; Prejavy umeleckej nekonformnosti v próze Ivana Hudeca, obe 1998). Vydala knihu spomienok na P. Karvaša Spriaznení duchom (2000), zostavila zborníky Literárne dielo L. Balleka (2003), Osobnosť a dielo L. Ťažkého (2005).