Ladislav Čúzy

8. 5. 1950
Zvolen
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Ladislav Čúzy sa narodil 8. 5. 1950 vo Zvolene. V roku 1974 absolvoval magisterské štúdium estetiky a slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1976 nastúpil ako asistent na Katedru slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Trnave. Od roku 1984 pracoval ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre. Od roku 1987 ako odborný asistent a od roku 1996 ako docent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. V rokoch 1990 – 1998 zastával funkciu vedúceho katedry. Dizertačnú prácu K problematike štúrovského literárno-estetického myslenia (školiteľ: doc. E. Gombala) obhájil na FiF UK v Bratislave v roku 1987, habilitoval sa v roku 1995 prácou Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej, ktorá vyšla knižne v roku 2004. V roku 2009 získal titul profesor. Ako prednášateľ hosťoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a Filozofickej fakulte Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Venuje sa problematike dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia a literárnej kritike. Reflexiu prozaickej tvorby po roku 1989 predstavil v publikácii Slovenská literatúra po roku 1989 (2007, spolu s I. Hochelom a Z. Kákošovou).