Ľubomír Plesník

7. 1. 1957
Zvolen
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1972 – 76 študoval na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre, r. 1976 – 81 slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1981 pôsobí ako vedecký pracovník Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty (od r. 1996 Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde sučasne prednáša teóriu literatúry a od r. 1991 podľa ním skoncipovaného projektu aj estetiku. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberá otázkami metodológie v literárnej vede, ako aj ontológie, pojmovej interpretácie a zážitkovej recepcie umeleckého textu, čo dokumentujú jeho monografie Pragmatika textu (1991), Pragmatická estetika textu (1995), Estetika inakosti (1998) a Estetika jednakosti (2001). Problematike recepcie a interpretácie umeleckého textu venoval množstvo štúdií a príspevkov, ktoré publikoval vo viacerých monografických prácach, zborníkoch (najmä v ústavnom zborníku O interpretácii umeleckého textu, jeho ročníky 16 – 23, 1995 – 2001 aj zostavil) a časopisecky (Estetika, Slov. literatúra), odbornými článkami a recenziami prispieva do periodík Literárny týždenník, Pedagóg, Romboid a i.