Ľudovít Petraško photo 1

Ľudovít Petraško

4. 8. 1949
Šarišské Lúky
Žáner:
dráma, editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Ľudovít PETRAŠKO r. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970 – 72 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Po štúdiách pôsobil r. 1973 – 77 ako odborný pracovník Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 1977 – 80 redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1980 – 85 v slobodnom povolaní, 1985 – 90 pracovník Št. vedeckej knižnice, od 1990 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, resp. Prešovskej univerzity. Autor próz V tomto meste v tejto chvíli (1979), Náhodní okoloidúci (1987) a románu Lanské snehy (2009). Ten je komponovaný ako spomienky Karola Manika, rodáka z horného Šariša, zachytávajúce dôležité dejinné medzníky posledných rokov. Petraško prekladá z nemčiny a angličtiny, je autorom televíznej hry V tomto meste v tejto chvíli (1983), viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas. Početné preklady, literárne, odborné a publicistické články publikoval v súčasných periodikách (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slov. pohľady, Literárny týždenník, Javisko a i.). Zostavil beletristický zborník V krajine (1981), pripravil Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčaka (1986).