Marián Milčák photo 2

Marián Milčák

4. 9. 1960
Revúca
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Marián Milčák – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 9, s. 156.

LIETAVEC, Tomáš: "Za návrat k písaniu napriek tendenciám" (Marián Milčák: Teserakt). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 166 – 168.

ŠIMON, Ladislav: Laudácio (Prémia KNS 2018) na básnickú zbierku Mariána Milčáka Teserakt

NÁDASKAY, Viliam: Budúcnosť a súčasnosť česko-slovenskej poézie (Kol. autorov: Básne SK/CZ 2018). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 59 – 61.

RÁCOVÁ, Veronika: Čokoľvek podstúpiš, neuchopíš celok (Marián Milčák: Teserakt). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 84 – 87.

ŠIMON, Ladislav: Vážne slovo do diskusie o lyrike (Marián Milčák: Teserakt). Recenzia. In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 1, s. 82 – 84.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 72 – 78.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Čo vie o básni autor a čo čitateľ. Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 134 – 137.

TALLO, Michal: Tak ako sa teda číta báseň? Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: Vlna, roč. XIX, 2017, č. 71, 132 – 134.

REPAR, Stanislava – MILČÁK, Marián: V knihách je obrovské množstvo energie. Krátke interview s Mariánom Milčákom, najbližším spolupracovníkom vydavateľstva Modrý Peter. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 79 – 81 [81 – 82].

MILČÁK, Marián – MILČÁK, Ján: Cesta a čas (Rozhovor syna s otcom). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2020, č. 9, s. 22 – 23.

HOSTOVÁ, Ivana: Devolúcia, moja láska. O niektorých aspsektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 105 – 109.

JUHÁSOVÁ, Jana: Rekonštrukcia mysle, hra o čitateľa. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 11 – 14.

HOSTOVÁ, Ivana: Môžete si tiež zakúpiť gumený had. Marián Milčák: Hra s hadmi. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 11 – 14.

ŠAH: Marián Milčák – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 160.

MIHALKOVIČ, Boris: Kto píše, hrá sa s hadmi. Marián Milčák: Hra s hadmi. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 30.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Marián Milčák: Hra s hadmi (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 20. 5. 2020, č. 10, s. 7.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5 – 6.

JUHÁSOVÁ, Jana: Eschatologický koncept v poézii Mariána a Petra Milčákovcov. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: FF PU v Prešove, 2015, s. 57 – 75.

JUHÁSOVÁ, Jana: Peter Milčák, Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň? (rec.) In: Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, roč. 10, 2014, č. 3. www.ostium.sk.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVIII.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

MRÁZ, Peter: Marián Milčák: Mýtus a báseň (7 úvah o poézii). In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 3.

HOCHEL, I. – ČÚZY, L. – KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. LIC, Bratislava 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). LIC, Bratislava 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

TOMÁŠ, Radoslav: Inšpirujúca tendenčnosť (Marián Milčák: O nezrozumiteľnosti básnického textu). In: Knižná revue, roč. XV, 8. 6. 2005, č. 12, s. 5.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

CHROBÁKOVÁ, S.: „Mŕtvy je živý“ alebo Krajina s básnikom. In: Romboid, 36, 2001, č. 2, s. 77 – 78.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

ŠKOVIEROVÁ, B.: Text ako víťaz nad smrťou? In: Kultúrny život, 2000, č. 4, s. 9.

NADUBINSKÝ, M.: Kritický zápisník. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1999, s. 155 – 156.

Generácia v úvodzovkách. In: Romboid, 31, 1996, č. 7, s. 4 – 21.

POTANČOK, A.: Tri schody k poznaniu (Marián Milčák: Skrytá pieseň). In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 5.

PYNSENT, B., R.: Násilie, humor a tendencia k mysticizmu v súčasnej slovenskej literatúre. In: Romboid, 30, 1995, č. 8, s. 89.

PUCHALA, V.: Dotyky antiky. In: Kultúrny život, 1993, č. 7, s. 9.

BOMBÍKOVÁ, P.: V homérskom pokušení. In: Dotyky, 1992, č. 10, s. 43 – 44.

ČERVEŇÁK, A.: Kniha (prinajmenšom) mesiaca. In: Kultúrny život, 1992, č. 19, s. 9.

KASARDA, M.: Na úpätí Svätej hory. In: Slovenské pohľady, 1992, č. 7, s. 168 – 169.

MOJÍK, I.: Existenciálna úzkosť a dnešok. In: Romboid, 27, 1992, č. 10, s. 62 – 63.

TAZBERÍK, J.: Cestou reflexie. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 24, s. 7.

KOŠKOVÁ, H.: Na margo Priestupného roku. In: Smer 25. 10. 1989, s. 4.