Milan (Elemír) Hanko

8. 11. 1905
Malá Čausa
—  12. 2. 1966
Nitra
Pseudonym:
Magin, Milan Podhradský
Žáner:
literárna veda, prekladateľská činnosť, publicistika

Životopis autora

R. 1918 – 26 študoval na gymnáziách v Prievidzi a v Nitre, 1926 – 30 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1930 – 36 pôsobil ako stredoškolský prof. v Malackách, Kláštore pod Znievom a vo Zvolene, od 1936 profesionálny novinár: 1936 – 38 šéfredaktor a vydavateľ denníka Slov. východ, resp. Novosti v Košiciach, súčasne redaktor a spolupracovník viacerých periodík (Východ republiky, Slov. hlásnik, Svojeť, Športové novosti a i.), 1938 – 39 zodpovedný redaktor Slov. hlasu v Bratislave, 1940 tlačový atašé Slov. republiky v Berlíne, 1940 – 43 riaditeľ Slov. tlačovej kancelárie, zaroveň 1940 – 45 redaktor množstva nemeckých, maďarských a slov. spravodajských bulletinov, novín a časopisov, 1945 – 49 pracovník Zpravodajskej  agentúry Slovenska (ZAS) a Ústredného družstva v Bratislave, od r. 1949 archivár v Bojniciach a v Nitre. V publicistickej tvorbe sa sústredil najmä na problematiku regionalizmu. Autor spisu Slovenská zemitosť (1936). V oblasti umeleckej literatúry od r. 1926 uverejňoval časopisecky básne a poviedky. Ako literárny kritik písal recenzie a články o súvekej slov. literatúre. V literárnohistorickom výskume sa zameral na obdobie romantizmu a osobnosť J. M. Hurbana. Autor práce Literárne problémy slovenskej romantiky (1944). Z nemčiny preložil dramatizáciu poviedky L. Franka Karol a Anna (1927).