Milan Pišút

16. 2. 1908
Liptovský Mikuláš
—  8. 5. 1984
Bratislava
Pseudonym:
Hájezor; Milan
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Milan PIŠÚT v r. 1918 – 26 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1926 – 30 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako kancelársky pracovník Učenej spoločnosti Šafárikovej, r. 1932 – 35 prof. gymnázia v Bratislave, 1935 – 37 v Prahe a 1937 – 44 znova v Bratislave, kde bol súčasne súkromným doc. dejín českej a slov. literatúry na Filozofickej fakulte, 1944 – 45 referent pre vysoké školy na Povereníctve školstva SNR v Banskej Bystrici a v Košiciach, 1945 – 77 prof. na Katedre slov. literatúry Filozofickej fakulty SU, resp. UK v Bratislave. Znalec slov. literárnych dejín, hlavne štúrovského romantizmu. Literárne aktívny už v čase gymnaziálnych a potom vysokoškolských štúdií, písal poéziu, no čoskoro sa preorientoval na literárnu kritiku a históriu. Od začiatku 30. rokov v odbornej tlači uverejňoval recenzie, ale aj state o literárno-estetických problémoch, o funkcii spisovnej slovenčiny, o čs. kultúrnej vzájomnosti, o štrukturalizme a formalizme a i. Autor štúdie Slovenská lyrika po Kraskovi (1931), monografie Počiatky básnickej školy Štúrovej (1938), prác Romantický čin v literatúre (1942). Osobitnú pozornosť upriamil na život a dielo Janka Kráľa v knihe Básnik Janko Kráľ a jeho Dráma sveta (1948), vo vydaní Kráľovho Súborného diela (1952, 1959) a v monografii Janko Kráľ (1957). Súčasne venoval pozornosť  aj ďalším reprezentantom slov. literárneho romantizmu (Ľ. Štúr, J. M. Hurban, S. B. Hroboň, A. Sládkovič, S. Chalupka, J. Botto, J. Kalinčiak, K. Kuzmány a i.) v knihe Romantizmus v slovenskej literatúre (1974). Venoval pozornosť aj českým tvorcom a predstaviteľom ďalších európskych literatúr v knihách Literárne štúdie a portréty (1955), Roky a diela (1961), Hodnoty a čas (1978). Autor Dejín slovenskej literatúry (1960 a 1984) a spolutvorca 2. zv. akademických Dejín slovenskej literatúry (1960) i Dejín svetovej literatúry 1 – 2 (1963), editor diel slov. a českých spisovateľov. Ako vysokoškolský pedagóg bol spolutvorcom učebníc literatúry a skrípt pre stredné a vysoké školy a vychoval celé generácie literárnych vedcov.