Ondrej Sliacky photo 1

Ondrej Sliacky

30. 7. 1941
Podlavice
Pseudonym:
Ján Donoval
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Komplexná charakteristika

V literárnovednej oblasti sa Ondrej Sliacky vyprofiloval na historika literatúry pre deti a mládež. Knižne sa predstavil prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre mládež 1945 – 1964, na ktorú nadviazal Bibliografiou slovenskej literatúry pre deti a mládež 1918 – 1944 a Bibliografiou literatúry pre deti a mládež 1778 – 1917. Ide o diela, ktoré zaznamenávajú dvestoročný vývin literatúry pre deti a mládež so zreteľom aj na dramatickú, prekladovú a kritickú tvorbu. Približne v tom istom čase bol zostavovateľom, vedeckým redaktorom a autorom väčšiny hesiel Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (v aktualizovanom rozšírenom vydaní slovník vyšiel v LIC v roku 2005). Spolu s monografiou Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení tým vytvoril materiálové východiská pre budúcu literárnohistorickú syntézu detskej literatúry, ktorá vyvrcholila v jeho diele Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945. V diele komplexne zhodnotil knižnú a časopiseckú produkciu od obdobia národného obrodenia až do roku 1945. Tie neskôr prepracoval a rozšíril v Dejinách slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960 (2007). Je to základné literárnohistorické dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov 20. storočia. Aj v tejto monografii nejde len o chronologické zoraďovanie faktov, ale aj o výklad jednotlivých literárnych javov. Literatúru pre deti a mládež po roku 1945 reflektoval v práci Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 2002 (napísaných spolu so Z. Stanislavovou). V polovici 70. rokov začal pod vplyvom redakčnej práce v Slniečku publikovať svoje prvé beletristické texty pre deti a mládež a postupne debutoval aj v rozhlase a v televízii inscenáciami určenými dospelým i deťom. V literatúre sa uviedol dielom Odpusťte, mamička... Formou umeleckej reportáže cez spomienky pozostalých predstavil život a tvorbu mladých básnikov, ktorí na začiatku svojej tvorby položili životy v boji proti fašizmu. K tematike Povstania sa sporadicky vracal v poviedkovej i dramatickej tvorbe (Hodiny s niklovou retiazkou, Prešporská kasáreň maľovaná). Spomedzi diel venovaných mládeži kritika vyzdvihla poviedkové knihy Altamira, Krásna modrá mušľa, Papraďový kvetŠľachetný človek. So Sliackeho literárnou činnosťou je spojená literárna štylizácia folklórnych textov zastúpená knihami Ako šiel vĺčko do sveta, O zakliatej žabe, Pod klobúkom zlatý vtáčik, ale najmä zbierkou rozprávok Zlatá panna. Ďalšou je autorské prerozprávanie vybraných segmentov Starého a Nového zákona vo zväzkoch Biblia pre deti a mládež – Čítanie zo Starého zákona a Biblia pre deti a mládež – Čítanie z Nového zákona. Autorovi sa v nich podarilo vytvoriť literárne plnohodnotný, zážitkovo silný umelecký text, zachovávajúci si aj autentický rozmer duchovna. Okrem toho je autorom množstva televíznych a rozhlasových hier pre deti i dospelých. Priaznivý ohlas vzbudili najmä televízne životopisy o Ľudmile Podjavorinskej Ľudmilka, o Jozefovi Gregorovi-Tajovskom Tá tajovská voda mútna I – III  a Jozefovi Murgašovi Reverend I – II a rad literárnych adaptácií. V rámci rozhlasovej tvorby zaujali hry s biblickými témami (Jozef a jeho bratia, Za misu šošovice a i. ).

Anna Blahová