Peter Karvaš photo 1

Peter Karvaš

25. 4. 1920
Banská Bystrica
—  28. 11. 1999
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, próza, publicistika, iné

Komplexná charakteristika

Karvašove literárne začiatky spadajú do roku 1937, keď publikoval v študentských časopisoch. Prvé knihy sa vyznačovali analytickým racionalizmom v existencialistickom duchu, ktorým reagovali na vojnovú situáciu a pomery v pomníchovskej Slovenskej republike. Svoju veľkú spoločensko-historickú tému rozviedol v dvojdielnej próze (Toto pokolenie, Pokolenie v útoku), v ktorej zachytil genézu a pomery v predmníchovskej republike, ktoré viedli k jej rozpadu a k formovaniu protifašistického odboja na Slovensku. Túto tému rozvíja vo viacerých knihách, no postupne sa v jeho tvorbe čoraz výraznejšie uplatňujú satirické a humoristické zložky. Jeho humoresky, črty, apokryfy, podobenstvá sa vyznačujú britkou iróniou smerujúcou proti ľudským a spoločenským neduhom, kariérizmu, demagógii, zrade ideálov, byrokracii. Ich spoločným menovateľom je bystrý postreh, briskná formulácia konfliktu a humanistická apelatívnosť vo vzťahu k deformovaným ľudským a spoločenským hodnotám najmä v socialistickom režime, s ktorým nepozná zľutovanie. Paralelne s prózou písal Karvaš i divadelné a rozhlasové hry, v ktorých zúžitkoval najmä vlastné autorské skúsenosti s totalitnými režimami, ale aj sociálny zápas za spravodlivosť. Dramatickou tvorbou reaguje aj na nacistické zvrátenosti a postupne opúšťa symbolistickú poetiku a jeho výraz sa koncentruje skôr na zachytenie sociálnych skutočností a na ich analýzu (protifašistická Polnočná omša), no najmä v šesťdesiatych rokoch a v neskoršej tvorbe sa dostáva k symbolike hlbšieho filozofického posolstva o ohrozeniach človeka v súčasnom svete. Hry majú silný dramatický konflikt, plnokrvné charaktery, živý jazyk a myšlienkovú presvedčivosť s ironickými podtextami i otvoreným satirickým smerovaním na konkrétne spoločenské neduhy. V jeho reportážnych dielach s cestopisnou tematikou sa uplatňuje humoristicky nadľahčené rozprávačstvo, jemný sarkazmus a intelektuálna sebairónia, ktorými autor reaguje na malé i veľké skutočnosti. Jeho teoretické práce o slovenskom divadle analyzujú javy a estetické princípy slovenského divadelníctva a slovenskej drámy na pozadí prúdení v svetovej dramatickej tvorbe. Aj tu autor hľadá a objavuje priestory pre spoločenskú kritickosť. Svojou tvorbou sa Peter Karvaš radí medzi profilujúce osobnosti slovenskej literatúry a drámy.
 
Alexander Halvoník