Peter Valček photo 3

Peter Valček

8. 3. 1955
Bratislava
—  5. 1. 2019
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

Peter VALČEK sa narodil 8. marca 1955 v Bratislave. Po maturite na Gymnáziu v Senci (1974) absolvoval dva semestre v odbore fyzika na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského. Štúdium zanechal roku 1975 po prázdninovej praxi v redakcii bratislavského Večerníka, kde zostal ako redakčný elév až do konca roka 1976. V rokoch 1976 – 1980 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia a po základnej vojenskej službe pracoval vo Večerníku ako redaktor kultúrnej rubriky (hudobný život, divadlo, medzinárodné kultúrne podujatia v Bratislave) až do roku 1985, keď nastúpil internú vedeckú ašpirantúru v Literárnovednom ústave SAV, so zameraním na teóriu literatúry a dejiny slovenskej literárnej kritiky. Ašpirantúru ukončil roku 1988 pod vedením Stanislava Šmatláka internou obhajobou dizertačnej práce Semiotický ostrov – formovanie kritického subjektu slovenskej literatúry (knižne vyšla roku 1996). Vedeckú hodnosť doktor filozofie potom obhájil až roku 2000 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici monografiou Osudy eseje – pôvod a médium esejistickej formy (knižne vyšla roku 1999). V rokoch 1986 – 1987 bol redaktorom obnovenej Literárnej prílohy Smeny, roku 1988 sa podieľal na založení Literárneho týždenníka, kde bol vedúcim literárnej rubriky a v rokoch 1990 – 1991 zástupcom šéfredaktora. Potom pôsobil ako publicista v slobodnom povolaní. Od roku 1999 prednášal teóriu textu a teóriu médií na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, roku 2002 prešiel ako vysokoškolský učiteľ na Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Popri pedagogickej činnosti pracoval v Literárnom informačnom centre ako člen výskumného tímu dlhodobej štúdie Stav a úroveň čítania v Slovenskej republike (2003 – 2009). V posledných rokoch pôsobil ako docent aj na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.