Zoltán Rédey photo 1

Zoltán Rédey

5. 5. 1968
Nové Zámky
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Vyštudoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. Od r. 1993 pracuje ako pedagóg (docent, 2008) a výskumný pracovník v Oddelení semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa predovšetkým výskumu slovenskej poézie a prózy 20. a 21. storočia a literárnej kritike.

Na prelome milénií patril Z. Rédey medzi najaktívnejších, mienkotvorných kritikov poézie, zaradil sa medzi autorov s nezameniteľným idiolektom postaveným na detailnej analýze textu a jeho širokej teoretickej a literárnohistorickej kontextualizácii. Recenznú pozornosť však venoval aj próze a literárnej vede.

Ako vedec nadviazal na klasické tradície česko-slovenského štrukturalizmu a recepčnú Nitriansku školu, ktorej je aktívnym pokračovateľom. Vo svojich minucióznych analýzach súčasnej slovenskej literatúry sa zameriava na výskum výrazových kategórií umeleckého textu, na otázky premeny dobového literárneho kánonu v literatúre po roku 1989, ako aj na identifikáciu a výskum aktuálnych kultúrnych a civilizačných trendov v súčasnej slovenskej poézii a próze.