Zuzana Kákošová

16. 4. 1954
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

Zuzana KÁKOŠOVÁ študovala slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách odborná asistentka na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1987 prednáša st. slov. literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá latinsky písanou st. slov. literatúrou, najmä obdobím literárneho humanizmu a postavou J. Sambuca. Štúdie publikovala časopisecky (Slov. literatúra), v zborníkoch Literárne rozhľady, O interpretácii umeleckého textu (oba 1986) a i., autorka monografie Ján Sambucus a otázky latinskej humanistickej poézie (1990). Spoluautorka príručiek Portréty slovenských spisovateľov (2000), Panoráma slovenskej literatúry I – III (2001 – 2006), Slovenská literatúra po roku 1989 (2007); autorka štúdií Kapitoly zo slovenskej literatúry 9. – 18. storočia (2001) a vysokoškolských učebníc st. slov. literatúry, editorka zborníka Slovenský literárny  barok (2005).