Zuzana Kuglerová photo 1

Zuzana Kuglerová

23. 11. 1955
Bratislava
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Stručná charakteristika

Autorka debutovala v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia na stránkach týždenníka Nové slovo v Novom slove mladých, ktoré zastrešoval Vojtech Mihálik. Autorkina raná tvorba sa vyznačuje decentnou tlmenosťou výpovede. Je presvedčivo intímna, so sklonom k reflexii. Poéziu prvej samostatnej básnickej knihy charakterizuje medziiným silná auditívnosť, využívanie refrénu, rytmického echa, sklon k piesňovosti (Spirituály). Zbierku Opakovaný záber koncipuje ako cyklus osnovaný okolo legendy o Tristanovi a Izolde. V rámci kombinovaného pásma poézie a prózy rozohráva pred čitateľom podmanivý príbeh lásky komentovaný vnímaním odtieňov registra citu z perspektívy lyrického subjektu. Ľúbostný motív vzýva autorka na pozadí témy legendy v rytme magického zaklínania. Napriek dobovým limitom ideologizácie prítomným v spoločensky angažovanej tvorbe sa spolu s generačnými súpútnikmi autorka usiluje o autentickosť výpovede, opretú predovšetkým, ako bolo literárnou kritikou mnohokrát konštatované, o voči vplyvom režimu rezistentný fenomén osobnej skúsenosti, konkrétneho zážitku, spomienky, dotyku (cez vrstvy času s mŕtvymi v Terezíne) a telesna. Aj v básnickej tvorbe Zuzany Kuglerovej konštatujeme výraznú prítomnosť erotických motívov. V zjemnenej sentimentálnejšej podobe zohrávajú významnú úlohu i v poviedkovom prozaickom debute Posledný tanec sezóny a prvá láska bez mena (1975).
Po prvých dvoch zbierkach básni sa autorka ocitla v prostredí s veľmi silným náboženským vplyvom, ktorý do určitej miery zasiahol aj jej tvorbu. Cítiť to najmä v moralizátorskom podtóne niektorých textov, ktoré publikovala ako Zuzana Kozičová – s priezviskom manžela. Po rozvode a odchode z cirkevného života postupne zanecháva sentiment a vracia sa k tvorbe pre náročnejšieho čitateľa.
Náboženstvo ovplyvňovalo aj autorkinu tvorbu pre deti a mládež z deväťdesiatych rokov. Princíp hravosti sa pokúsila revitalizovať v titule Rozprávky z blogu variovaním známych príbehov pre najmladších. Vo viacerých knihách pre deti využíva postup parafrázy a prerozprávania folklórnych motívov (Turkova stupaj, Kliatba kožušníkovej vdovy, Vymaľuj si rozprávku) či biblických motívov (Abrahám, Betsabe, Dávid).
Od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa cielene venuje tvorbe historickej prózy. Usiluje sa o vykreslenie duchovno-emočného pozadia doby. Ambíciami jej romány odkazujú na Babylon Margity Figuli a tvorbu Miku Waltariho. Z ideového hľadiska jej prózy polemizujú so zaužívaným konceptom historického románu obdobia reálneho socializmu. Kuglerová reaguje na výlučnosť materiálno-ekonomických faktorov predchádzajúceho obdobia ponorom do široko chápanej spirituality. Práve záujem o náboženstvo, mystiku a mágiu v rozmanitých podobách, podobne ako u Miku Waltariho, posúva jej romány na hranicu s historickou fantasy. Kuglerovej historická epika nesmeruje k napĺňaniu rekreatívnej funkcie populárnej literatúry historických romancí alebo historicko-dobrodružnej prózy, ale k utvoreniu a otvoreniu konceptu hľadania identity mysliaceho, cítiaceho a veriaceho človeka v dejinách. Výsledný efekt nesporne náročného zámeru miestami oslabuje nadmerná výrazová patetickosť. Príbehy hľadania ideí autorka prepája s hodnoverne spracovanými historickými reáliami. Texty Zuzany Kuglerovej majú nezanedbateľnú poznávaciu hodnotu.
Zuzana Kuglerová pracovala aj ako novinárka vo viacerých médiách, časť jej tvorby zasahuje aj do oblasti publicistiky. Autorka pôsobila najmä v rámci žilinského regiónu. Mnohé texty uverejňovala aj na blogoch.