II. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov – Budmerice 2006

V Domove slovenských spisovateľov v Budmericiach sa od 3. do 5. novembra konala už II. medzinárodná konferencia Preklad z/do málo rozšírených jazykov. Pripravili ju Asociácia prekladateľských a tlmočníckych organizácií Slovenska (APTOS), Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL).

Na rokovaní konferencie sa zúčastnil aj predseda FITu (Federation internationale des traducteurs) Dr. René Haeseryn, ktorý vystúpil s úvodným príspevkom. Zhodnotil pôsobenie FITu, v ktorom je zastúpené aj Slovensko, a pripomenul účastníkom konferencie naše vynikajúce osobnosti prekladu a ich význam v kontexte európskej prekladateľskej histórie z pohľadu zahraničného znalca tejto problematiky.

Poprední prekladatelia z oblasti odborného prekladu a tlmočenia predniesli príspevky k tematickým okruhom, ako globalizácia a preklad odbornej literatúry z/do málo rozšírených jazykov, postavenie prekladateľov a tlmočníkov z/do málo rozšírených jazykov v dnešnej Európe a v budúcnosti, výchova a vzdelávanie prekladateľov a tlmočníkov, a venovali sa aj problémom tvorby výkladových, prekladových a terminologických slovníkov, moderným technológiám aj ich využitiu v preklade.

Umeleckí prekladatelia sa zamerali na preklad a problematiku ,,malých jazykov" najmä z hľadiska obohatenia národných kultúr. Venovali sa aj mapovaniu generačných prekladov významných diel, rôznym prekladateľským metódam a postupom a podobe preloženého diela v kontexte cieľového jazyka.

Na konferencii sa zúčastnili mnohí slovenskí, aj viacerí zahraniční účastníci. Z ich príspevkov zaujal poslucháčov napríklad pohľad Mónicy Sánchez na preklad reálií, prednáška prof. Ludwiga Richtera o recepcii slovenskej disidentskej a exilovej literatúry v nemecky hovoriacich krajinách, ako aj vystúpenie Johna Minehana na tému Prekladanie Novomeského.

Konferencia potvrdila stále miesto Slovenska a jeho prekladateľských organizácií v európskej rodine prekladateľských združení, ako aj vysokú úroveň a kvality slovenských prekladateľov a teoretikov odborného aj umeleckého prekladu. Jej vydarený priebeh zatienila, žiaľ, nečakaná a smutná okolnosť, že tajomníčka SSPOL a SSPUL Mgr. Johana Hasonová, ktorá sa veľkou mierou podieľala na príprave konferencie, nás navždy opustila 2. 11. a pripomenuli sme si ju už len tichou spomienkou.

Daniela Humajová